l10n l10n-placeholder28 l10n-placeholder78

طرح واره دما

Nest Thermostat

sdm.devices.traits.Temperature

این ویژگی متعلق به هر دستگاهی است که دارای سنسور اندازه گیری دما باشد.

زمینه های

رشته شرح نوع داده
ambientTemperatureCelsius دما بر حسب درجه سانتیگراد، در دستگاه اندازه گیری می شود. number
مثال: 23.0

نمونه درخواست و پاسخ GET

درخواست

GET /enterprises/project-id/devices/device-id

واکنش

{
  "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id",
  "traits" : {
    "sdm.devices.traits.Temperature" : {
      "ambientTemperatureCelsius" : 23.0
    }
  }
}

دستورات

هیچ فرمانی برای این ویژگی وجود ندارد.

خطاها

برای لیست کامل کدهای خطای API به مرجع کد خطای API مراجعه کنید.