สคีมาความชื้น

Nest Thermostat 

sdm.devices.traits.Humidity

ลักษณะนี้เป็นของอุปกรณ์ที่มีเซ็นเซอร์วัดความชื้น

ช่อง

ฟิลด์ คำอธิบาย ประเภทข้อมูล
ambientHumidityPercent เปอร์เซ็นต์ความชื้นซึ่งวัดที่อุปกรณ์ number
ตัวอย่าง: 35.0

ตัวอย่างคำขอและการตอบกลับ GET

ส่งคำขอ

GET /enterprises/project-id/devices/device-id

คำตอบ

{
  "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id",
  "traits" : {
    "sdm.devices.traits.Humidity" : {
      "ambientHumidityPercent" : 35.0
    }
  }
}

คำสั่ง

ไม่มีคำสั่งที่พร้อมใช้งานสำหรับลักษณะนี้

ข้อผิดพลาด

ดูรายการรหัสข้อผิดพลาด API ทั้งหมดได้ที่ข้อมูลอ้างอิงรหัสข้อผิดพลาดของ API