مرجع کیت ML iOS سویفت

اسناد مرجع API اطلاعات دقیقی را برای هر یک از کلاس‌ها و روش‌های موجود در ML Kit SDK ارائه می‌کند.