Xác minh chế độ thiết lập uỷ quyền và khởi chạy dự án

Hướng dẫn này giúp bạn xác minh rằng việc thiết lập việc uỷ quyền Fleet Engine đã hoàn tất và bạn có thể tạo xe giao hàng dùng thử. Hướng dẫn này sử dụng tiện ích dòng lệnh gcloud để kiểm thử hoạt động ký và phân phối mã thông báo uỷ quyền.

Để hoàn tất quy trình này, hãy thay thế các trường bên dưới bằng dữ liệu bạn đã tạo trong quá trình thiết lập:

Kỹ thuật Thay thế bằng
PROJECT_ID Mã dự án trên Google Cloud của bạn.
SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS Địa chỉ email của một tài khoản dịch vụ mà bạn đã tạo với vai trò roles/fleetengine.deliveryAdmin. Xem phần Vai trò trong IAM để biết thông tin chi tiết.
DELIVERY_VEHICLE_ID Mã nhận dạng ngẫu nhiên của xe giao hàng. Mã nhận dạng có thể chứa tối đa 64 ký tự.
 1. Sử dụng tiện ích gcloud để đăng nhập vào tài khoản Google Cloud và đặt dự án đang hoạt động trên máy trạm của bạn:

  gcloud auth login
  gcloud config set project PROJECT_ID
  
 2. Tạo thông báo xác nhận quyền sở hữu Mã thông báo web JSON (JWT) để tạo phương tiện giao hàng:

  cat > claim.jwt << EOM
  {
   "iss": "SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS",
   "sub": "SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS",
   "aud": "https://fleetengine.googleapis.com/",
   "iat": $(date +%s),
   "exp": $((`date +%s` + 3600)),
   "authorization": {
    "deliveryvehicleid": "DELIVERY_VEHICLE_ID"
   }
  }
  EOM
  
 3. Sử dụng gcloud để ký JWT này:

  gcloud beta iam service-accounts sign-jwt claim.jwt output.jwt \
   --iam-account=SERVICE_ACCOUNT_EMAIL_ADDRESS
  

  JWT đã ký được lưu trữ trong output.jwt.

  Hãy tham khảo hướng dẫn dòng lệnh gcloud để biết thêm thông tin chi tiết.

 4. Sử dụng curl để tạo một xe giao hàng thử nghiệm trên Fleet Engine:

  curl -X POST "https://fleetengine.googleapis.com/v1/providers/PROJECT_ID/deliveryVehicles?deliveryVehicleId=DELIVERY_VEHICLE_ID" \
   -H "Content-type: application/json" \
   -H "Authorization: Bearer $(cat output.jwt)" \
   --data-binary @- << EOM
  {
   "name": "providers/PROJECT_ID/deliveryVehicles/DELIVERY_VEHICLE_ID"
  }
  EOM
  

  Lệnh này sẽ in ra tên của xe giao hàng dưới dạng kết quả. Nếu bạn thấy văn bản sau thì tức là bạn đã thiết lập thành công!

  {
   "name": "providers/PROJECT_ID/deliveryVehicles/DELIVERY_VEHICLE_ID"
  }
  

  Hãy xem phần Tạo xe trong tài liệu về Fleet Engine để biết thông tin chi tiết.