Thư viện ứng dụng GAPI

Để giao tiếp (đáng tin cậy) từ máy chủ đến máy chủ, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng GAPI dành riêng cho ngôn ngữ để có trải nghiệm tốt hơn so với việc phát triển trên REST hoặc gRPC thô. Các tệp protobuf mà các ứng dụng này dựa trên được cung cấp công khai tại https://github.com/googleapis/googleapis/tree/master/google/maps/fleetengine/delivery/v1.

Nếu các thư viện không tồn tại bằng ngôn ngữ của ứng dụng, bạn nên sử dụng các điểm cuối gRPC hoặc Fleet Engine REST.

LƯU Ý: Thư viện GAPIC được thiết kế để chạy trong các môi trường (máy chủ) đáng tin cậy. JWT là không cần thiết. Sử dụng Thông tin xác thực mặc định của ứng dụng cùng với vai trò deliveryAdmin thích hợp.

Java

Thư viện Java được phát hành trong google.maps.fleetengine.delivery.v1.

Gradle

plugins {
 id "maven-publish"
 id "com.google.cloud.artifactregistry.gradle-plugin" version "2.1.4"
}

publishing {
 repositories {
  maven {
   url "artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven"
  }
 }
}

repositories {
 maven {
  url "artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven"
 }
}

dependencies {
 implementation 'com.google.maps:gapic-google-maps-fleetengine-delivery-v1-java:latest.release'
}

Maven

<project>
 <distributionManagement>
  <snapshotRepository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
  </snapshotRepository>
  <repository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
  </repository>
 </distributionManagement>

 <repositories>
  <repository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
   <releases>
    <enabled>true</enabled>
   </releases>
   <snapshots>
    <enabled>true</enabled>
   </snapshots>
  </repository>
 </repositories>

 <build>
  <extensions>
   <extension>
    <groupId>com.google.cloud.artifactregistry</groupId>
    <artifactId>artifactregistry-maven-wagon</artifactId>
    <version>2.1.4</version>
   </extension>
  </extensions>
 </build>

 <dependency>
  <groupId>com.google.maps</groupId>
  <artifactId>gapic-google-maps-fleetengine-delivery-v1-java</artifactId>
  <version>LATEST</version>
 </dependency>
</project>

Bạn có thể dùng Thư viện xác thực Fleet Engine cho Java để tạo mã thông báo web JSON đã ký trong môi trường Java.

Bạn có thể xem các ví dụ Java về cách tương tác với API Fleet Engine trên trang Bắt đầu sử dụng Fleet Engine.

Node.js / TypeScript

Xem https://www.npmjs.com/package/@googlemaps/fleetengine-delivery

bước/phút

npm install @googlemaps/fleetengine-delivery

Go

Thư viện Go được đóng gói dưới dạng một mô-đun tại https://pkg.go.dev/cloud.google.com/go/maps

Python

Xem https://pypi.org/project/google-maps-fleetengine-delivery/0.1.0/

pip

pip install google-auth
pip install google-maps-fleetengine-delivery

C#

Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt cho thư viện C# tại https://www.nuget.org/packages/Google.Maps.FleetEngine.Delivery.V1.

1.199

Hãy xem https://packagist.org/packages/google/maps-fleetengine-delivery.

Ruby

Xem https://rubygems.org/gems/google-maps-fleet_engine-delivery.