Đưa ra yêu cầu thông tin chi tiết về toà nhà

Điểm cuối buildingInsights cung cấp thông tin chi tiết về vị trí, kích thước và tiềm năng tạo năng lượng mặt trời của một toà nhà. Cụ thể, bạn có thể xem thông tin về:

 • Tiềm năng điện mặt trời, bao gồm kích thước tấm pin năng lượng mặt trời, lượng ánh nắng hằng năm, các yếu tố bù đắp lượng khí thải cacbon và nhiều chỉ số khác
 • Vị trí, hướng và sản xuất năng lượng của tấm pin năng lượng mặt trời
 • Hoá đơn năng lượng ước tính hằng tháng của bố cục năng lượng mặt trời tối ưu, chi phí và lợi ích liên quan

Để tìm hiểu thêm về cách API năng lượng mặt trời xác định tiềm năng và năng lượng mặt trời, hãy xem Khái niệm về API năng lượng mặt trời.

API Explorer cho phép bạn đưa ra các yêu cầu trực tiếp để làm quen với API và các tuỳ chọn API:

Hãy làm thử!

Giới thiệu về việc tạo yêu cầu thông tin chi tiết

Để yêu cầu thông tin chi tiết về bản dựng, hãy gửi yêu cầu HTTP GET tới:

https://solar.googleapis.com/v1/buildingInsights:findClosest?key=YOUR_API_KEY

Hãy bao gồm các tham số URL yêu cầu chỉ định vĩ độ và kinh độ của vị trí và mức chất lượng tối thiểu bắt buộc được cho phép trong kết quả.

Ví dụ về yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về việc tạo bản dựng

Ví dụ sau đây yêu cầu thông tin chi tiết về toà nhà cho vị trí tại toạ độ vĩ độ = 37,4450 và kinh độ = -122,1390:

Khóa API

Để tạo yêu cầu tới URL trong phản hồi, hãy thêm khoá API vào URL:

curl -X GET "https://solar.googleapis.com/v1/buildingInsights:findClosest?location.latitude=37.4450&location.longitude=-122.1390&requiredQuality=HIGH&key=YOUR_API_KEY"

Bạn cũng có thể gửi yêu cầu HTTP bằng cách dán URL trong yêu cầu cURL vào thanh URL của trình duyệt. Việc chuyển khoá API giúp bạn có khả năng sử dụng và phân tích tốt hơn, cũng như kiểm soát quyền truy cập tốt hơn vào dữ liệu phản hồi.

Mã thông báo OAuth

Lưu ý: Định dạng này chỉ dành cho môi trường thử nghiệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Sử dụng OAuth.

Để gửi yêu cầu tới URL trong phản hồi, hãy nhập tên dự án thanh toán và mã thông báo OAuth của bạn:

curl -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
 -H "X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID" \
 "https://solar.googleapis.com/v1/buildingInsights:findClosest?location.latitude=37.4450&location.longitude=-122.1390"
    

TypeScript

Để gửi yêu cầu tới URL trong phản hồi, hãy thêm khoá API hoặc mã thông báo OAuth vào yêu cầu. Dưới đây là ví dụ về việc sử dụng khoá API:

/**
 * Fetches the building insights information from the Solar API.
 *  https://developers.google.com/maps/documentation/solar/building-insights
 *
 * @param {LatLng} location   Point of interest as latitude longitude.
 * @param {string} apiKey    Google Cloud API key.
 * @return {Promise<DataLayersResponse>} Building Insights response.
 */
export async function findClosestBuilding(
 location: google.maps.LatLng,
 apiKey: string,
): Promise<BuildingInsightsResponse> {
 const args = {
  'location.latitude': location.lat().toFixed(5),
  'location.longitude': location.lng().toFixed(5),
 };
 console.log('GET buildingInsights\n', args);
 const params = new URLSearchParams({ ...args, key: apiKey });
 // https://developers.google.com/maps/documentation/solar/reference/rest/v1/buildingInsights/findClosest
 return fetch(`https://solar.googleapis.com/v1/buildingInsights:findClosest?${params}`).then(
  async (response) => {
   const content = await response.json();
   if (response.status != 200) {
    console.error('findClosestBuilding\n', content);
    throw content;
   }
   console.log('buildingInsightsResponse', content);
   return content;
  },
 );
}

Định nghĩa kiểu dữ liệu

Các loại dữ liệu sau được hỗ trợ:

export interface DataLayersResponse {
 imageryDate: Date;
 imageryProcessedDate: Date;
 dsmUrl: string;
 rgbUrl: string;
 maskUrl: string;
 annualFluxUrl: string;
 monthlyFluxUrl: string;
 hourlyShadeUrls: string[];
 imageryQuality: 'HIGH' | 'MEDIUM' | 'LOW';
}

export interface Bounds {
 north: number;
 south: number;
 east: number;
 west: number;
}

// https://developers.google.com/maps/documentation/solar/reference/rest/v1/buildingInsights/findClosest
export interface BuildingInsightsResponse {
 name: string;
 center: LatLng;
 boundingBox: LatLngBox;
 imageryDate: Date;
 imageryProcessedDate: Date;
 postalCode: string;
 administrativeArea: string;
 statisticalArea: string;
 regionCode: string;
 solarPotential: SolarPotential;
 imageryQuality: 'HIGH' | 'MEDIUM' | 'LOW';
}

export interface SolarPotential {
 maxArrayPanelsCount: number;
 panelCapacityWatts: number;
 panelHeightMeters: number;
 panelWidthMeters: number;
 panelLifetimeYears: number;
 maxArrayAreaMeters2: number;
 maxSunshineHoursPerYear: number;
 carbonOffsetFactorKgPerMwh: number;
 wholeRoofStats: SizeAndSunshineStats;
 buildingStats: SizeAndSunshineStats;
 roofSegmentStats: RoofSegmentSizeAndSunshineStats[];
 solarPanels: SolarPanel[];
 solarPanelConfigs: SolarPanelConfig[];
 financialAnalyses: object;
}

export interface SizeAndSunshineStats {
 areaMeters2: number;
 sunshineQuantiles: number[];
 groundAreaMeters2: number;
}

export interface RoofSegmentSizeAndSunshineStats {
 pitchDegrees: number;
 azimuthDegrees: number;
 stats: SizeAndSunshineStats;
 center: LatLng;
 boundingBox: LatLngBox;
 planeHeightAtCenterMeters: number;
}

export interface SolarPanel {
 center: LatLng;
 orientation: 'LANDSCAPE' | 'PORTRAIT';
 segmentIndex: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
}

export interface SolarPanelConfig {
 panelsCount: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
 roofSegmentSummaries: RoofSegmentSummary[];
}

export interface RoofSegmentSummary {
 pitchDegrees: number;
 azimuthDegrees: number;
 panelsCount: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
 segmentIndex: number;
}

export interface LatLng {
 latitude: number;
 longitude: number;
}

export interface LatLngBox {
 sw: LatLng;
 ne: LatLng;
}

export interface Date {
 year: number;
 month: number;
 day: number;
}

export interface RequestError {
 error: {
  code: number;
  message: string;
  status: string;
 };
}

Ví dụ về đối tượng phản hồi

Yêu cầu đó tạo ra một phản hồi JSON dưới dạng:

{
 "name": "buildings/ChIJh0CMPQW7j4ARLrRiVvmg6Vs",
 "center": {
  "latitude": 37.4449439,
  "longitude": -122.13914659999998
 },
 "imageryDate": {
  "year": 2022,
  "month": 8,
  "day": 14
 },
 "postalCode": "94303",
 "administrativeArea": "CA",
 "statisticalArea": "06085511100",
 "regionCode": "US",
 "solarPotential": {
  "maxArrayPanelsCount": 1163,
  "maxArrayAreaMeters2": 1903.5983,
  "maxSunshineHoursPerYear": 1802,
  "carbonOffsetFactorKgPerMwh": 428.9201,
  "wholeRoofStats": {
   "areaMeters2": 2399.3958,
   "sunshineQuantiles": [
    351,
    1396,
    1474,
    1527,
    1555,
    1596,
    1621,
    1640,
    1664,
    1759,
    1864
   ],
   "groundAreaMeters2": 2279.71
  },
  "roofSegmentStats": [
   {
    "pitchDegrees": 11.350553,
    "azimuthDegrees": 269.6291,
    "stats": {
     "areaMeters2": 452.00052,
     "sunshineQuantiles": [
      408,
      1475,
      1546,
      1575,
      1595,
      1606,
      1616,
      1626,
      1635,
      1643,
      1761
     ],
     "groundAreaMeters2": 443.16
    },
    "center": {
     "latitude": 37.444972799999995,
     "longitude": -122.13936369999999
    },
    "boundingBox": {
     "sw": {
      "latitude": 37.444732099999996,
      "longitude": -122.1394224
     },
     "ne": {
      "latitude": 37.4451909,
      "longitude": -122.13929279999999
     }
    },
    "planeHeightAtCenterMeters": 10.7835045
   },
  /.../
  ],
  "solarPanelConfigs": [
   {
    "panelsCount": 4,
    "yearlyEnergyDcKwh": 1819.8662,
    "roofSegmentSummaries": [
     {
      "pitchDegrees": 12.273684,
      "azimuthDegrees": 179.12555,
      "panelsCount": 4,
      "yearlyEnergyDcKwh": 1819.8663,
      "segmentIndex": 1
     }
    ]
   },
   /.../
  ]
  "financialAnalyses": [
   {
    "monthlyBill": {
     "currencyCode": "USD",
     "units": "20"
    },
    "panelConfigIndex": -1
   },
   {
    "monthlyBill": {
     "currencyCode": "USD",
     "units": "25"
    },
    "panelConfigIndex": -1
   },
   {
    "monthlyBill": {
     "currencyCode": "USD",
     "units": "30"
    },
    "panelConfigIndex": -1
   },
   {
    "monthlyBill": {
     "currencyCode": "USD",
     "units": "35"
    },
    "panelConfigIndex": 0,
    "financialDetails": {
     "initialAcKwhPerYear": 1546.8864,
     "remainingLifetimeUtilityBill": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "2563"
     },
     "federalIncentive": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "1483"
     },
     "stateIncentive": {
      "currencyCode": "USD"
     },
     "utilityIncentive": {
      "currencyCode": "USD"
     },
     "lifetimeSrecTotal": {
      "currencyCode": "USD"
     },
     "costOfElectricityWithoutSolar": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "10362"
     },
     "netMeteringAllowed": true,
     "solarPercentage": 86.7469,
     "percentageExportedToGrid": 52.136684
    },
    "leasingSavings": {
     "leasesAllowed": true,
     "leasesSupported": true,
     "annualLeasingCost": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "335",
      "nanos": 85540771
     },
     "savings": {
      "savingsYear1": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "-10"
      },
      "savingsYear20": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "1098"
      },
      "presentValueOfSavingsYear20": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "568",
       "nanos": 380859375
      },
      "financiallyViable": true,
      "savingsLifetime": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "1098"
      },
      "presentValueOfSavingsLifetime": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "568",
       "nanos": 380859375
      }
     }
    },
    "cashPurchaseSavings": {
     "outOfPocketCost": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "5704"
     },
     "upfrontCost": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "4221"
     },
     "rebateValue": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "1483",
      "nanos": 40039063
     },
     "paybackYears": 11.5,
     "savings": {
      "savingsYear1": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "325"
      },
      "savingsYear20": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "7799"
      },
      "presentValueOfSavingsYear20": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "1083",
       "nanos": 500244141
      },
      "financiallyViable": true,
      "savingsLifetime": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "7799"
      },
      "presentValueOfSavingsLifetime": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "1083",
       "nanos": 500244141
      }
     }
    },
    "financedPurchaseSavings": {
     "annualLoanPayment": {
      "currencyCode": "USD",
      "units": "335",
      "nanos": 85540771
     },
     "rebateValue": {
      "currencyCode": "USD"
     },
     "loanInterestRate": 0.05,
     "savings": {
      "savingsYear1": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "-10"
      },
      "savingsYear20": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "1098"
      },
      "presentValueOfSavingsYear20": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "568",
       "nanos": 380859375
      },
      "financiallyViable": true,
      "savingsLifetime": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "1098"
      },
      "presentValueOfSavingsLifetime": {
       "currencyCode": "USD",
       "units": "568",
       "nanos": 380859375
      }
     }
    }
   },
  ],
  /.../
  "panelCapacityWatts": 400,
  "panelHeightMeters": 1.879,
  "panelWidthMeters": 1.045,
  "panelLifetimeYears": 20,
  "buildingStats": {
   "areaMeters2": 2533.1233,
   "sunshineQuantiles": [
    348,
    1376,
    1460,
    1519,
    1550,
    1590,
    1618,
    1638,
    1662,
    1756,
    1864
   ],
   "groundAreaMeters2": 2356.03
  },
  "solarPanels": [
   {
    "center": {
     "latitude": 37.4449659,
     "longitude": -122.139089
    },
    "orientation": "LANDSCAPE",
    "yearlyEnergyDcKwh": 455.40714,
    "segmentIndex": 1
   },
   /.../
  ]
 "imageryQuality": "HIGH",
 "imageryProcessedDate": {
  "year": 2023,
  "month": 8,
  "day": 4
 }
}

Hãy dùng thử!

API Explorer cho phép bạn đưa ra các yêu cầu mẫu để có thể làm quen với API và các tuỳ chọn API.

 1. Chọn biểu tượng API Mở rộng API Explorer. ở bên phải của trang.

 2. Chỉnh sửa tham số yêu cầu (không bắt buộc).

 3. Chọn nút Thực thi. Trong hộp thoại bật lên, hãy chọn tài khoản bạn muốn dùng để đưa ra yêu cầu.

 4. Trong bảng điều khiển API Explorer, hãy chọn biểu tượng mở rộng Mở rộng API Explorer. để mở rộng cửa sổ API Explorer.