Trải nghiệm về tuyến đường

Trải nghiệm tuyến đường đề cập đến các tính năng của SDK điều hướng cho phép bạn tuỳ chỉnh các tuyến được dùng trong trải nghiệm điều hướng. Các tính năng trải nghiệm tuyến đường áp dụng cho cả trải nghiệm điều hướng của Googletrải nghiệm điều hướng tuỳ chỉnh.

Ví dụ như bạn có thể: