אשכול הסמן

בחירת פלטפורמה: Android iOS JavaScript

סקירה כללית

במדריך הזה תלמדו איך להשתמש באשכולות של סמנים כדי להציג במפה מספר גדול של סמנים. אפשר להשתמש בספריית @googlemaps/crawlclusterer בשילוב עם Maps JavaScript API כדי לשלב סמנים של קירבה לאשכולות, ולפשט את התצוגה של הסמנים במפה.

כדי לראות איך פועל אשכול הסמן, הצג את המפה למטה.

המספר באשכול מציין כמה סמנים הוא מכיל. שימו לב שככל שמתקרבים למיקומים של האשכול, מספר האשכול הולך ופוחת ומתחילים לראות את הסמנים השונים במפה. התרחקות מהמפה מאחדת את הסמנים לאשכולות.

הדוגמה הבאה מציגה את הקוד המלא הנדרש ליצירת המפה הזו.

TypeScript

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map, InfoWindow } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 const { AdvancedMarkerElement, PinElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   zoom: 3,
   center: { lat: -28.024, lng: 140.887 },
   mapId: 'DEMO_MAP_ID',
  }
 );

 const infoWindow = new google.maps.InfoWindow({
  content: "",
  disableAutoPan: true,
 });

 // Create an array of alphabetical characters used to label the markers.
 const labels = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

 // Add some markers to the map.
 const markers = locations.map((position, i) => {
  const label = labels[i % labels.length];
  const pinGlyph = new google.maps.marker.PinElement({
   glyph: label,
   glyphColor: "white",
  })
  const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
   position,
   content: pinGlyph.element,
  });

  // markers can only be keyboard focusable when they have click listeners
  // open info window when marker is clicked
  marker.addListener("click", () => {
   infoWindow.setContent(position.lat + ", " + position.lng);
   infoWindow.open(map, marker);
  });
  return marker;
 });

 // Add a marker clusterer to manage the markers.
 new MarkerClusterer({ markers, map });
}

const locations = [
 { lat: -31.56391, lng: 147.154312 },
 { lat: -33.718234, lng: 150.363181 },
 { lat: -33.727111, lng: 150.371124 },
 { lat: -33.848588, lng: 151.209834 },
 { lat: -33.851702, lng: 151.216968 },
 { lat: -34.671264, lng: 150.863657 },
 { lat: -35.304724, lng: 148.662905 },
 { lat: -36.817685, lng: 175.699196 },
 { lat: -36.828611, lng: 175.790222 },
 { lat: -37.75, lng: 145.116667 },
 { lat: -37.759859, lng: 145.128708 },
 { lat: -37.765015, lng: 145.133858 },
 { lat: -37.770104, lng: 145.143299 },
 { lat: -37.7737, lng: 145.145187 },
 { lat: -37.774785, lng: 145.137978 },
 { lat: -37.819616, lng: 144.968119 },
 { lat: -38.330766, lng: 144.695692 },
 { lat: -39.927193, lng: 175.053218 },
 { lat: -41.330162, lng: 174.865694 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.439506 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.501315 },
 { lat: -42.735258, lng: 147.438 },
 { lat: -43.999792, lng: 170.463352 },
];

initMap();

JavaScript

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map, InfoWindow } = await google.maps.importLibrary("maps");
 const { AdvancedMarkerElement, PinElement } = await google.maps.importLibrary(
  "marker",
 );
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 3,
  center: { lat: -28.024, lng: 140.887 },
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });
 const infoWindow = new google.maps.InfoWindow({
  content: "",
  disableAutoPan: true,
 });
 // Create an array of alphabetical characters used to label the markers.
 const labels = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
 // Add some markers to the map.
 const markers = locations.map((position, i) => {
  const label = labels[i % labels.length];
  const pinGlyph = new google.maps.marker.PinElement({
   glyph: label,
   glyphColor: "white",
  });
  const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
   position,
   content: pinGlyph.element,
  });

  // markers can only be keyboard focusable when they have click listeners
  // open info window when marker is clicked
  marker.addListener("click", () => {
   infoWindow.setContent(position.lat + ", " + position.lng);
   infoWindow.open(map, marker);
  });
  return marker;
 });

 // Add a marker clusterer to manage the markers.
 new MarkerClusterer({ markers, map });
}

const locations = [
 { lat: -31.56391, lng: 147.154312 },
 { lat: -33.718234, lng: 150.363181 },
 { lat: -33.727111, lng: 150.371124 },
 { lat: -33.848588, lng: 151.209834 },
 { lat: -33.851702, lng: 151.216968 },
 { lat: -34.671264, lng: 150.863657 },
 { lat: -35.304724, lng: 148.662905 },
 { lat: -36.817685, lng: 175.699196 },
 { lat: -36.828611, lng: 175.790222 },
 { lat: -37.75, lng: 145.116667 },
 { lat: -37.759859, lng: 145.128708 },
 { lat: -37.765015, lng: 145.133858 },
 { lat: -37.770104, lng: 145.143299 },
 { lat: -37.7737, lng: 145.145187 },
 { lat: -37.774785, lng: 145.137978 },
 { lat: -37.819616, lng: 144.968119 },
 { lat: -38.330766, lng: 144.695692 },
 { lat: -39.927193, lng: 175.053218 },
 { lat: -41.330162, lng: 174.865694 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.439506 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.501315 },
 { lat: -42.735258, lng: 147.438 },
 { lat: -43.999792, lng: 170.463352 },
];

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Marker Clustering</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>

לדגימה

כאיור פשוט, המדריך הזה מוסיף קבוצה של סמנים למפה באמצעות המערך locations. אתם יכולים להשתמש במקורות אחרים כדי לקבל סמנים במפה שלכם. למידע נוסף, קראו את המדריך ליצירת סמנים.

הוספת אשכול סמנים

כך מוסיפים אשכול סמנים:

 1. מוסיפים את ספריית אשכול הסמן לדף או לאפליקציה. הספרייה זמינה ב-NPM בכתובת @googlemaps/סמן אשכול ובמאגר ב-GitHub.

  מדד NPM

  מתקינים את הגרסה האחרונה של הספרייה @googlemaps/cursorclusterer באמצעות NPM.

  npm install @googlemaps/markerclusterer

  CDN

  הסקריפט שבהמשך טוען את גרסת ה-1.x.x האחרונה של הספרייה מ-unpkg.com CDN.

  <script src="https://unpkg.com/@googlemaps/markerclusterer/dist/index.min.js"></script>
 2. עליך להוסיף אשכול סמנים באפליקציה.

  הקוד הבא מוסיף יקיר סמנים למפה.

  מדד NPM

  import { MarkerClusterer } from "@googlemaps/markerclusterer";
  
  const markerCluster = new MarkerClusterer({ map, markers });

  CDN

  כשניגשים ל-CDN באמצעות הספרייה, היא זמינה מתחת ל-markerClusterer של העולם.

  const markerCluster = new markerClusterer.MarkerClusterer({ map, markers });

  הדוגמה הזו מעבירה את המערך markers אל MarkerClusterer.

 3. התאמה אישית של אשכול הסמן.

מידע נוסף

ניתן לצפות בדוגמאות מורכבות יותר לאשכול סמנים במאגר ב-GitHub ולקרוא את מסמכי התיעוד של הספרייה.