אשכול סימון

בחירת פלטפורמה: Android iOS JavaScript

סקירה

המדריך הזה מראה איך להשתמש באשכולות סמנים כדי להציג מספר גדול של סמנים במפה. אפשר להשתמש בספרייה @googlemaps/markerclusterer בשילוב עם Maps JavaScript API כדי לשלב סמנים של קרבה רבה לאשכולות, ולהציג את הסמנים במפה בצורה פשוטה יותר.

כדי לראות איך קיבוץ סמנים פועל, אפשר לעיין במפה שלמטה.

המספר באשכול מציין כמה סמנים הוא מכיל. שימו לב שככל שמתקרבים למיקומי האשכולות, מספר האשכול יורד ואתם מתחילים לראות את הסמנים הנפרדים במפה. הקטנת התצוגה של המפה מאחדת שוב את הסמנים לאשכולות.

בדוגמה הבאה מוצג הקוד המלא שדרוש כדי ליצור את המפה הזו.

TypeScript

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map, InfoWindow } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 const { AdvancedMarkerElement, PinElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

 const map = new google.maps.Map(
  document.getElementById("map") as HTMLElement,
  {
   zoom: 3,
   center: { lat: -28.024, lng: 140.887 },
   mapId: 'DEMO_MAP_ID',
  }
 );

 const infoWindow = new google.maps.InfoWindow({
  content: "",
  disableAutoPan: true,
 });

 // Create an array of alphabetical characters used to label the markers.
 const labels = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

 // Add some markers to the map.
 const markers = locations.map((position, i) => {
  const label = labels[i % labels.length];
  const pinGlyph = new google.maps.marker.PinElement({
   glyph: label,
   glyphColor: "white",
  })
  const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
   position,
   content: pinGlyph.element,
  });

  // markers can only be keyboard focusable when they have click listeners
  // open info window when marker is clicked
  marker.addListener("click", () => {
   infoWindow.setContent(position.lat + ", " + position.lng);
   infoWindow.open(map, marker);
  });
  return marker;
 });

 // Add a marker clusterer to manage the markers.
 new MarkerClusterer({ markers, map });
}

const locations = [
 { lat: -31.56391, lng: 147.154312 },
 { lat: -33.718234, lng: 150.363181 },
 { lat: -33.727111, lng: 150.371124 },
 { lat: -33.848588, lng: 151.209834 },
 { lat: -33.851702, lng: 151.216968 },
 { lat: -34.671264, lng: 150.863657 },
 { lat: -35.304724, lng: 148.662905 },
 { lat: -36.817685, lng: 175.699196 },
 { lat: -36.828611, lng: 175.790222 },
 { lat: -37.75, lng: 145.116667 },
 { lat: -37.759859, lng: 145.128708 },
 { lat: -37.765015, lng: 145.133858 },
 { lat: -37.770104, lng: 145.143299 },
 { lat: -37.7737, lng: 145.145187 },
 { lat: -37.774785, lng: 145.137978 },
 { lat: -37.819616, lng: 144.968119 },
 { lat: -38.330766, lng: 144.695692 },
 { lat: -39.927193, lng: 175.053218 },
 { lat: -41.330162, lng: 174.865694 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.439506 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.501315 },
 { lat: -42.735258, lng: 147.438 },
 { lat: -43.999792, lng: 170.463352 },
];

initMap();

JavaScript

async function initMap() {
 // Request needed libraries.
 const { Map, InfoWindow } = await google.maps.importLibrary("maps");
 const { AdvancedMarkerElement, PinElement } = await google.maps.importLibrary(
  "marker",
 );
 const map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 3,
  center: { lat: -28.024, lng: 140.887 },
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });
 const infoWindow = new google.maps.InfoWindow({
  content: "",
  disableAutoPan: true,
 });
 // Create an array of alphabetical characters used to label the markers.
 const labels = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
 // Add some markers to the map.
 const markers = locations.map((position, i) => {
  const label = labels[i % labels.length];
  const pinGlyph = new google.maps.marker.PinElement({
   glyph: label,
   glyphColor: "white",
  });
  const marker = new google.maps.marker.AdvancedMarkerElement({
   position,
   content: pinGlyph.element,
  });

  // markers can only be keyboard focusable when they have click listeners
  // open info window when marker is clicked
  marker.addListener("click", () => {
   infoWindow.setContent(position.lat + ", " + position.lng);
   infoWindow.open(map, marker);
  });
  return marker;
 });

 // Add a marker clusterer to manage the markers.
 new MarkerClusterer({ markers, map });
}

const locations = [
 { lat: -31.56391, lng: 147.154312 },
 { lat: -33.718234, lng: 150.363181 },
 { lat: -33.727111, lng: 150.371124 },
 { lat: -33.848588, lng: 151.209834 },
 { lat: -33.851702, lng: 151.216968 },
 { lat: -34.671264, lng: 150.863657 },
 { lat: -35.304724, lng: 148.662905 },
 { lat: -36.817685, lng: 175.699196 },
 { lat: -36.828611, lng: 175.790222 },
 { lat: -37.75, lng: 145.116667 },
 { lat: -37.759859, lng: 145.128708 },
 { lat: -37.765015, lng: 145.133858 },
 { lat: -37.770104, lng: 145.143299 },
 { lat: -37.7737, lng: 145.145187 },
 { lat: -37.774785, lng: 145.137978 },
 { lat: -37.819616, lng: 144.968119 },
 { lat: -38.330766, lng: 144.695692 },
 { lat: -39.927193, lng: 175.053218 },
 { lat: -41.330162, lng: 174.865694 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.439506 },
 { lat: -42.734358, lng: 147.501315 },
 { lat: -42.735258, lng: 147.438 },
 { lat: -43.999792, lng: 170.463352 },
];

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Marker Clustering</title>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>

כדאי לנסות דוגמה

לצורך המחשה פשוטה, המדריך הזה מוסיף קבוצה של סמנים למפה באמצעות המערך locations. אפשר להשתמש במקורות אחרים כדי לקבל סמנים למפה. מידע נוסף זמין במדריך יצירת סמנים.

הוספת מקבץ סמנים

כדי להוסיף מקבץ סמנים, צריך לבצע את השלבים הבאים:

 1. להוסיף את ספריית אשכולות הסמנים לדף או לאפליקציה. הספרייה זמינה ב-NPM בכתובת @googlemaps/markerclusterer ובמאגר ב-GitHub.

  NPM

  באמצעות NPM אפשר להתקין את הגרסה האחרונה של הספרייה @googlemaps/markerclusterer.

  npm install @googlemaps/markerclusterer

  CDN

  הסקריפט שבהמשך טוען את גרסת 1.x.x האחרונה של הספרייה מ-unpkg.com CDN.

  <script src="https://unpkg.com/@googlemaps/markerclusterer/dist/index.min.js"></script>
 2. מוסיפים מקבץ סמנים באפליקציה.

  הקוד שלמטה מוסיף מקבץ סמנים למפה.

  NPM

  import { MarkerClusterer } from "@googlemaps/markerclusterer";
  
  const markerCluster = new MarkerClusterer({ markers, map });

  CDN

  כשנכנסים באמצעות ה-CDN, הספרייה זמינה במסגרת markerClusterer הגלובלית.

  const markerCluster = new markerClusterer.MarkerClusterer({ markers, map });

  הדוגמה הזו מעבירה את המערך markers אל MarkerClusterer.

 3. להתאים אישית את מקבץ הסמנים.

מידע נוסף

אפשר לראות דוגמאות מורכבות יותר לאשכולות של סמנים במאגר ב-GitHub ולקרוא את מאמרי העזרה של הספרייה.