ความยาว GMS ของประเภท

ตัวเลข

enumGMSLengthKind { kGMSLengthGeodesic, kGMSLengthRhumb, kGMSLengthProjected }
 GMSLengthKind ระบุประเภทของค่าความยาวซึ่งอาจเป็นภูมิศาสตร์ (หน่วยเป็นเมตร) ความยาวรัม (หน่วยเป็นเมตร) และความยาวที่คาดการณ์ (ในหน่วย GMSMapPoint) เพิ่มเติม...

เอกสารประกอบของประเภทรายการ

GMSLengthKind ระบุประเภทของค่าความยาวซึ่งอาจเป็นภูมิศาสตร์ (หน่วยเป็นเมตร) ความยาวรัม (หน่วยเป็นเมตร) และความยาวที่คาดการณ์ (ในหน่วย GMSMapPoint)

ตัวแจกแจง:
kGMSLengthGeodesic
kGMSLengthRhumb
ระยะเวลาที่แสดง kGMSLength