คำขอและการตอบกลับ Distance Matrix API

คำขอ Distance Matrix API จะอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/outputFormat?parameters

โดยที่ outputFormat อาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • json (แนะนำ) ระบุเอาต์พุตใน JavaScript Object Notation (JSON) หรือ
 • xml ระบุเอาต์พุตเป็น XML

ต้องใช้พารามิเตอร์บางรายการ ในขณะที่พารามิเตอร์อื่นๆ จะเป็นแบบไม่บังคับ ตามมาตรฐานของ URL พารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกคั่นด้วยอักขระเครื่องหมายและ (&) อักขระที่สงวนไว้ทั้งหมด (เช่น เครื่องหมายบวก "+") ต้องเข้ารหัส URL ด้านล่างนี้เป็นรายการพารามิเตอร์และค่าที่เป็นไปได้

Required parameters

 • destinations

  One or more locations to use as the finishing point for calculating travel distance and time. The options for the destinations parameter are the same as for the origins parameter.

 • origins

  The starting point for calculating travel distance and time. You can supply one or more locations separated by the pipe character (|), in the form of a place ID, an address, or latitude/longitude coordinates:

  • Place ID: If you supply a place ID, you must prefix it with place_id:.
  • Address: If you pass an address, the service geocodes the string and converts it to a latitude/longitude coordinate to calculate distance. This coordinate may be different from that returned by the Geocoding API, for example a building entrance rather than its center.
   Note: using place IDs is preferred over using addresses or latitude/longitude coordinates. Using coordinates will always result in the point being snapped to the road nearest to those coordinates - which may not be an access point to the property, or even a road that will quickly or safely lead to the destination. Using the address will provide the distance to the center of the building, as opposed to an entrance to the building.
  • Coordinates: If you pass latitude/longitude coordinates, they they will snap to the nearest road. Passing a place ID is preferred. If you do pass coordinates, ensure that no space exists between the latitude and longitude values.
  • Plus codes must be formatted as a global code or a compound code. Format plus codes as shown here (plus signs are url-escaped to %2B and spaces are url-escaped to %20):
   • global code is a 4 character area code and 6 character or longer local code (849VCWC8+R9 is encoded to 849VCWC8%2BR9).
   • compound code is a 6 character or longer local code with an explicit location (CWC8+R9 Mountain View, CA, USA is encoded to CWC8%2BR9%20Mountain%20View%20CA%20USA).
  • Encoded Polyline Alternatively, you can supply an encoded set of coordinates using the Encoded Polyline Algorithm. This is particularly useful if you have a large number of origin points, because the URL is significantly shorter when using an encoded polyline.
   • Encoded polylines must be prefixed with enc: and followed by a colon :. For example: origins=enc:gfo}EtohhU:
   • You can also include multiple encoded polylines, separated by the pipe character |. For example:
    origins=enc:wc~oAwquwMdlTxiKtqLyiK:|enc:c~vnAamswMvlTor@tjGi}L:|enc:udymA{~bxM:
    

Optional parameters

 • arrival_time

  Specifies the desired time of arrival for transit directions, in seconds since midnight, January 1, 1970 UTC. You can specify either departure_time or arrival_time, but not both. Note that arrival_time must be specified as an integer.

 • avoid

  Distances may be calculated that adhere to certain restrictions. Restrictions are indicated by use of the avoid parameter, and an argument to that parameter indicating the restriction to avoid. The following restrictions are supported:

  • tolls indicates that the calculated route should avoid toll roads/bridges.
  • highways indicates that the calculated route should avoid highways.
  • ferries indicates that the calculated route should avoid ferries.
  • indoor indicates that the calculated route should avoid indoor steps for walking and transit directions.

  It's possible to request a route that avoids any combination of tolls, highways and ferries by passing both restrictions to the avoid parameter. For example avoid=tolls|highways|ferries.

  Note: The addition of restrictions does not preclude routes that include the restricted feature; it biases the result to more favorable routes.
 • departure_time

  Specifies the desired time of departure. You can specify the time as an integer in seconds since midnight, January 1, 1970 UTC. If a departure_time later than 9999-12-31T23:59:59.999999999Z is specified, the API will fall back the departure_time to 9999-12-31T23:59:59.999999999Z. Alternatively, you can specify a value of now, which sets the departure time to the current time (correct to the nearest second). The departure time may be specified in two cases:

  • For requests where the travel mode is transit: You can optionally specify one of departure_time or arrival_time. If neither time is specified, the departure_time defaults to now (that is, the departure time defaults to the current time).
  • For requests where the travel mode is driving: You can specify the departure_time to receive a route and trip duration (response field: duration_in_traffic) that take traffic conditions into account. The departure_time must be set to the current time or some time in the future. It cannot be in the past.
  Note: If departure time is not specified, choice of route and duration are based on road network and average time-independent traffic conditions. Results for a given request may vary over time due to changes in the road network, updated average traffic conditions, and the distributed nature of the service. Results may also vary between nearly-equivalent routes at any time or frequency.
  Note: Distance Matrix requests specifying `departure_time` when `mode=driving` are limited to a maximum of 100 elements per request. The number of origins times the number of destinations defines the number of elements.
 • language

  The language in which to return results.

  • See the list of supported languages. Google often updates the supported languages, so this list may not be exhaustive.
  • If language is not supplied, the API attempts to use the preferred language as specified in the Accept-Language header.
  • The API does its best to provide a street address that is readable for both the user and locals. To achieve that goal, it returns street addresses in the local language, transliterated to a script readable by the user if necessary, observing the preferred language. All other addresses are returned in the preferred language. Address components are all returned in the same language, which is chosen from the first component.
  • If a name is not available in the preferred language, the API uses the closest match.
  • The preferred language has a small influence on the set of results that the API chooses to return, and the order in which they are returned. The geocoder interprets abbreviations differently depending on language, such as the abbreviations for street types, or synonyms that may be valid in one language but not in another. For example, utca and tér are synonyms for street in Hungarian.
 • mode

  For the calculation of distances and directions, you may specify the transportation mode to use. By default, DRIVING mode is used. By default, directions are calculated as driving directions. The following travel modes are supported:

  • driving (default) indicates standard driving directions or distance using the road network.
  • walking requests walking directions or distance via pedestrian paths & sidewalks (where available).
  • bicycling requests bicycling directions or distance via bicycle paths & preferred streets (where available).
  • transit requests directions or distance via public transit routes (where available). Transit trips are available for up to 7 days in the past or 100 days in the future. If you set the mode to transit, you can optionally specify either a departure_time or an arrival_time. If neither time is specified, the departure_time defaults to now (that is, the departure time defaults to the current time). You can also optionally include a transit_mode and/or a transit_routing_preference.
  Note: Both walking and bicycling directions may sometimes not include clear pedestrian or bicycling paths, so these directions will return warnings in the returned result which you must display to the user.
 • region

  The region code, specified as a ccTLD ("top-level domain") two-character value. Most ccTLD codes are identical to ISO 3166-1 codes, with some notable exceptions. For example, the United Kingdom's ccTLD is "uk" (.co.uk) while its ISO 3166-1 code is "gb" (technically for the entity of "The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland").

 • traffic_model

  Specifies the assumptions to use when calculating time in traffic. This setting affects the value returned in the duration_in_traffic field in the response, which contains the predicted time in traffic based on historical averages. The traffic_model parameter may only be specified for driving directions where the request includes a departure_time. The available values for this parameter are:

  • best_guess (default) indicates that the returned duration_in_traffic should be the best estimate of travel time given what is known about both historical traffic conditions and live traffic. Live traffic becomes more important the closer the departure_time is to now.
  • pessimistic indicates that the returned duration_in_traffic should be longer than the actual travel time on most days, though occasional days with particularly bad traffic conditions may exceed this value.
  • optimistic indicates that the returned duration_in_traffic should be shorter than the actual travel time on most days, though occasional days with particularly good traffic conditions may be faster than this value.

  The default value of best_guess will give the most useful predictions for the vast majority of use cases. It is possible the best_guess travel time prediction may be shorter than optimistic, or alternatively, longer than pessimistic, due to the way the best_guess prediction model integrates live traffic information.

 • transit_mode

  Specifies one or more preferred modes of transit. This parameter may only be specified for transit directions. The parameter supports the following arguments:

  • bus indicates that the calculated route should prefer travel by bus.
  • subway indicates that the calculated route should prefer travel by subway.
  • train indicates that the calculated route should prefer travel by train.
  • tram indicates that the calculated route should prefer travel by tram and light rail.
  • rail indicates that the calculated route should prefer travel by train, tram, light rail, and subway. This is equivalent to transit_mode=train|tram|subway.
 • transit_routing_preference

  Specifies preferences for transit routes. Using this parameter, you can bias the options returned, rather than accepting the default best route chosen by the API. This parameter may only be specified for transit directions. The parameter supports the following arguments:

  • less_walking indicates that the calculated route should prefer limited amounts of walking.
  • fewer_transfers indicates that the calculated route should prefer a limited number of transfers.
 • units

  Specifies the unit system to use when displaying results.

  Note: this unit system setting only affects the text displayed within distance fields. The distance fields also contain values which are always expressed in meters.

ตัวอย่างคำขอ

ตัวอย่างนี้ใช้พิกัดละติจูด/ลองจิจูดเพื่อระบุพิกัดปลายทาง ดังนี้

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json
 ?destinations=40.659569%2C-73.933783%7C40.729029%2C-73.851524%7C40.6860072%2C-73.6334271%7C40.598566%2C-73.7527626
 &origins=40.6655101%2C-73.89188969999998
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=40.6655101%2C-73.89188969999998&destinations=40.659569%2C-73.933783%7C40.729029%2C-73.851524%7C40.6860072%2C-73.6334271%7C40.598566%2C-73.7527626&key=YOUR_API_KEY'

ตัวอย่างนี้ใช้โค้ด Plus เพื่อระบุพิกัดปลายทาง ดังนี้

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json
 ?destinations=San%20Francisco
 &origins=849VCWC8%2BR9
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=849VCWC8%2BR9&destinations=San%20Francisco&key=YOUR_API_KEY'

ตัวอย่างนี้แสดงคำขอเดียวกันโดยใช้โพลีไลน์ที่เข้ารหัส

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json
 ?destinations=enc%3A_kjwFjtsbMt%60EgnKcqLcaOzkGari%40naPxhVg%7CJjjb%40cqLcaOzkGari%40naPxhV%3A
 &origins=40.6655101%2C-73.89188969999998
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=40.6655101%2C-73.89188969999998&destinations=enc%3A_kjwFjtsbMt%60EgnKcqLcaOzkGari%40naPxhVg%7CJjjb%40cqLcaOzkGari%40naPxhV%3A&key=YOUR_API_KEY'

ข้อมูลการจราจร

ระบบจะใช้ข้อมูลการจราจรเมื่อเป็นไปตามทุกข้อต่อไปนี้ (นี่คือเงื่อนไขที่จำเป็นในการรับช่อง duration_in_traffic ในการตอบสนองเมทริกซ์ระยะทาง)

 • พารามิเตอร์ mode การเดินทางคือ driving หรือไม่ได้ระบุ (driving คือโหมดการเดินทางเริ่มต้น)
 • คำขอมีพารามิเตอร์ departure_time ที่ถูกต้อง คุณสามารถตั้ง departure_time เป็นเวลาปัจจุบันหรือเวลาในอนาคตได้ ต้องไม่ใช่อดีต

หรือคุณจะรวมพารามิเตอร์ traffic_model ไว้ในคำขอเพื่อระบุสมมติฐานที่จะใช้เมื่อคำนวณเวลาในการเข้าชมก็ได้

URL ต่อไปนี้ส่งคำขอเมทริกซ์ระยะทางสำหรับการขับรถระหว่างเมืองบอสตัน แมสซาชูเซตส์ หรือชาร์ลสทาวน์ แมสซาชูเซตส์และเล็กซิงตัน แมสซาชูเซตส์และคองคอร์ด แมสซาชูเซตส์ คำขอดังกล่าวมีเวลาออกเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดในการส่งคืนช่อง duration_in_traffic ในการตอบสนองของ Distance Matrix

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json
 ?departure_time=now
 &destinations=Lexington%2CMA%7CConcord%2CMA
 &origins=Boston%2CMA%7CCharlestown%2CMA
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Boston%2CMA%7CCharlestown%2CMA&destinations=Lexington%2CMA%7CConcord%2CMA&departure_time=now&key=YOUR_API_KEY'

JSON

{
 "destination_addresses": ["Lexington, MA, USA", "Concord, MA, USA"],
 "origin_addresses": ["Boston, MA, USA", "Charlestown, Boston, MA, USA"],
 "rows":
  [
   {
    "elements":
     [
      {
       "distance": { "text": "33.3 km", "value": 33253 },
       "duration": { "text": "27 mins", "value": 1620 },
       "duration_in_traffic": { "text": "34 mins", "value": 2019 },
       "status": "OK",
      },
      {
       "distance": { "text": "41.5 km", "value": 41491 },
       "duration": { "text": "33 mins", "value": 1981 },
       "duration_in_traffic": { "text": "39 mins", "value": 2342 },
       "status": "OK",
      },
     ],
   },
   {
    "elements":
     [
      {
       "distance": { "text": "31.1 km", "value": 31100 },
       "duration": { "text": "26 mins", "value": 1543 },
       "duration_in_traffic": { "text": "29 mins", "value": 1754 },
       "status": "OK",
      },
      {
       "distance": { "text": "39.3 km", "value": 39338 },
       "duration": { "text": "32 mins", "value": 1904 },
       "duration_in_traffic": { "text": "35 mins", "value": 2077 },
       "status": "OK",
      },
     ],
   },
  ],
 "status": "OK",
}

XML

<DistanceMatrixResponse>
 <status>OK</status>
 <origin_address>Boston, MA, USA</origin_address>
 <origin_address>Charlestown, Boston, MA, USA</origin_address>
 <destination_address>Lexington, MA, USA</destination_address>
 <destination_address>Concord, MA, USA</destination_address>
 <row>
 <element>
  <status>OK</status>
  <duration>
  <value>1620</value>
  <text>27 mins</text>
  </duration>
  <distance>
  <value>33253</value>
  <text>33.3 km</text>
  </distance>
  <duration_in_traffic>
  <value>2018</value>
  <text>34 mins</text>
  </duration_in_traffic>
 </element>
 <element>
  <status>OK</status>
  <duration>
  <value>1981</value>
  <text>33 mins</text>
  </duration>
  <distance>
  <value>41491</value>
  <text>41.5 km</text>
  </distance>
  <duration_in_traffic>
  <value>2342</value>
  <text>39 mins</text>
  </duration_in_traffic>
 </element>
 </row>
 <row>
 <element>
  <status>OK</status>
  <duration>
  <value>1543</value>
  <text>26 mins</text>
  </duration>
  <distance>
  <value>31100</value>
  <text>31.1 km</text>
  </distance>
  <duration_in_traffic>
  <value>1759</value>
  <text>29 mins</text>
  </duration_in_traffic>
 </element>
 <element>
  <status>OK</status>
  <duration>
  <value>1904</value>
  <text>32 mins</text>
  </duration>
  <distance>
  <value>39338</value>
  <text>39.3 km</text>
  </distance>
  <duration_in_traffic>
  <value>2077</value>
  <text>35 mins</text>
  </duration_in_traffic>
 </element>
 </row>
</DistanceMatrixResponse>

ตัวปรับแต่งตำแหน่ง

คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขตำแหน่งเพื่อระบุวิธีที่ผู้ขับขี่ควรเข้าใกล้ตำแหน่งหนึ่งๆ โดยใช้แป้นกดร่วม side_of_road เพื่อระบุว่าจะใช้ฝั่งใดของถนน หรือระบุทิศทางเพื่อระบุทิศทางการเดินทางที่ถูกต้อง

ระบุว่าเส้นทางที่คำนวณแล้วต้องผ่านฝั่งใดฝั่งหนึ่งของถนน

เมื่อระบุตำแหน่ง คุณขอให้เส้นทางที่คำนวณนั้นผ่านด้านใดก็ได้ของถนนที่จุดอ้างอิงมีการให้น้ำหนักด้วยการใช้คำนำหน้า side_of_road: ตัวอย่างเช่น คำขอนี้จะส่งคืนระยะทางสำหรับเส้นทางยาวเพื่อให้รถไปสิ้นสุดที่ด้านข้างของถนนที่จุดอ้างอิงมีน้ำหนัก

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json
 ?destinations=side_of_road%3A37.7663444%2C-122.4412006
 &origins=37.7680296%2C-122.4375126
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=37.7680296%2C-122.4375126&destinations=side_of_road%3A37.7663444%2C-122.4412006&key=YOUR_API_KEY'

เมื่อใช้ side_of_road: กับเส้นประกอบที่เข้ารหัส ระบบจะใช้ตัวปรับกับทุกตำแหน่งบนเส้นประกอบ ตัวอย่างเช่น ปลายทาง 2 แห่งในคำขอนี้ ทั้งคู่ใช้พารามิเตอร์

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json
 ?destinations=side_of_road%3Aenc%3A%7BoqeF%60fejV%5BnC%3A
 &origins=San%20Francisco%20City%20hall
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=San%20Francisco%20City%20hall&destinations=side_of_road%3Aenc%3A%7BoqeF%60fejV%5BnC%3A&key=YOUR_API_KEY'

ใช้ตัวแก้ไข side_of_road: ได้กับข้อจำกัดนี้เท่านั้น

 • พารามิเตอร์ mode การเดินทางคือ driving หรือไม่ได้ระบุ (driving คือโหมดการเดินทางเริ่มต้น)

ระบุว่าเส้นทางที่คำนวณแล้วควรมีหัวเรื่องเฉพาะ

เมื่อระบุตำแหน่ง คุณขอให้เส้นทางที่คำนวณนั้นผ่านตำแหน่งในส่วนหัวหนึ่งๆ ได้ ส่วนหัวนี้ระบุด้วยคำนำหน้า heading=X: โดยที่ X คือค่าองศาที่เป็นจำนวนเต็มระหว่าง 0 (รวม) ถึง 360 (ไม่รวม) ส่วนหัวเลข 0 หมายถึงทิศเหนือ ส่วน 90 หมายถึงทิศตะวันออก และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ตามเข็มนาฬิกา ตัวอย่างเช่น ในคำขอนี้ เส้นทางที่คำนวณไว้ไปทางตะวันออกจากต้นทาง แล้วเลือกกลับรถ

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json
 ?destinations=37.773245%2C-122.469502
 &origins=heading%3D90%3A37.773279%2C-122.468780
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=heading%3D90%3A37.773279%2C-122.468780&destinations=37.773245%2C-122.469502&key=YOUR_API_KEY'

ตัวแก้ไข heading=X: ใช้ได้กับข้อจำกัดต่อไปนี้เท่านั้น

 • พารามิเตอร์ mode การเดินทางคือ driving, bicycling หรือไม่ได้ระบุ (driving คือโหมดการเดินทางเริ่มต้น)
 • ไม่ได้ระบุตัวแก้ไข side_of_road สำหรับตำแหน่งเดียวกัน
 • ตำแหน่งจะถูกระบุด้วยค่าละติจูด/ลองจิจูด คุณจะใช้ heading กับที่อยู่ รหัสสถานที่ หรือเส้นประกอบที่เข้ารหัสไม่ได้

คำขอและการตอบกลับเมทริกซ์ระยะทาง

ตัวอย่างคำขอ HTTP แสดงอยู่ด้านล่าง โดยขอระยะทางและระยะเวลาจากแวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย แคนาดา และจากเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ไปยังซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และจากรัฐวิกตอเรีย บริติชโคลัมเบีย แคนาดา

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json
 ?destinations=San%20Francisco%7CVictoria%20BC
 &language=fr-FR
 &mode=bicycling
 &origins=Vancouver%20BC%7CSeattle
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Vancouver%20BC%7CSeattle&destinations=San%20Francisco%7CVictoria%20BC&mode=bicycling&language=fr-FR&key=YOUR_API_KEY'

คำขอนี้จะแสดงองค์ประกอบ 4 รายการ ซึ่งประกอบด้วย 2 ต้นทางคูณกับปลายทาง 2 แห่ง ดังนี้

แวนคูเวอร์ไปซานฟรานซิสโก แวนคูเวอร์ไปวิกตอเรีย
จากซีแอตเทิลไปซานฟรานซิสโก จากซีแอตเทิลไปวิกตอเรีย

ผลลัพธ์จะแสดงในแถว โดยแต่ละแถวจะมีต้นทาง 1 แห่งที่จับคู่กับแต่ละปลายทาง

JSON

{
 "destination_addresses":
  ["San Francisco, Californie, États-Unis", "Victoria, BC, Canada"],
 "origin_addresses":
  ["Vancouver, BC, Canada", "Seattle, Washington, États-Unis"],
 "rows":
  [
   {
    "elements":
     [
      {
       "distance": { "text": "1 712 km", "value": 1711765 },
       "duration": { "text": "3 jours 16 heures", "value": 318119 },
       "status": "OK",
      },
      {
       "distance": { "text": "140 km", "value": 139695 },
       "duration": { "text": "6 heures 49 minutes", "value": 24567 },
       "status": "OK",
      },
     ],
   },
   {
    "elements":
     [
      {
       "distance": { "text": "1 452 km", "value": 1451704 },
       "duration": { "text": "3 jours 2 heures", "value": 266680 },
       "status": "OK",
      },
      {
       "distance": { "text": "146 km", "value": 146500 },
       "duration": { "text": "2 heures 53 minutes", "value": 10374 },
       "status": "OK",
      },
     ],
   },
  ],
 "status": "OK",
}

XML

<DistanceMatrixResponse>
 <status>OK</status>
 <origin_address>Vancouver, BC, Canada</origin_address>
 <origin_address>Seattle, Washington, États-Unis</origin_address>
 <destination_address>San Francisco, Californie, États-Unis</destination_address>
 <destination_address>Victoria, BC, Canada</destination_address>
 <row>
 <element>
  <status>OK</status>
  <duration>
  <value>318119</value>
  <text>3 jours 16 heures</text>
  </duration>
  <distance>
  <value>1711765</value>
  <text>1 712 km</text>
  </distance>
 </element>
 <element>
  <status>OK</status>
  <duration>
  <value>24567</value>
  <text>6 heures 49 minutes</text>
  </duration>
  <distance>
  <value>139695</value>
  <text>140 km</text>
  </distance>
 </element>
 </row>
 <row>
 <element>
  <status>OK</status>
  <duration>
  <value>266680</value>
  <text>3 jours 2 heures</text>
  </duration>
  <distance>
  <value>1451704</value>
  <text>1 452 km</text>
  </distance>
 </element>
 <element>
  <status>OK</status>
  <duration>
  <value>10374</value>
  <text>2 heures 53 minutes</text>
  </duration>
  <distance>
  <value>146500</value>
  <text>146 km</text>
  </distance>
 </element>
 </row>
</DistanceMatrixResponse>

DistanceMatrixResponse

FieldRequiredTypeDescription
requiredArray<string>

An array of addresses as returned by the API from your original request. As with origin_addresses, these are localized if appropriate. This content is meant to be read as-is. Do not programatically parse the formatted addresses.

requiredArray<string>

An array of addresses as returned by the API from your original request. These are formatted by the geocoder and localized according to the language parameter passed with the request. This content is meant to be read as-is. Do not programatically parse the formatted addresses.

required Array<DistanceMatrixRow>

An array of elements, which in turn each contain a status, duration, and distance element.

See DistanceMatrixRow for more information.

requiredDistanceMatrixStatus

Contains the status of the request, and may contain debugging information to help you track down why the request failed.

See DistanceMatrixStatus for more information.

optionalstring

A string containing the human-readable text of any errors encountered while the request was being processed.

DistanceMatrixStatus

Status codes returned by service.

 • OK indicates the response contains a valid result.
 • INVALID_REQUEST indicates that the provided request was invalid.
 • MAX_ELEMENTS_EXCEEDED indicates that the product of origins and destinations exceeds the per-query limit.
 • MAX_DIMENSIONS_EXCEEDED indicates that the number of origins or destinations exceeds the per-query limit.
 • OVER_DAILY_LIMIT indicates any of the following:
  • The API key is missing or invalid.
  • Billing has not been enabled on your account.
  • A self-imposed usage cap has been exceeded.
  • The provided method of payment is no longer valid (for example, a credit card has expired).
 • OVER_QUERY_LIMIT indicates the service has received too many requests from your application within the allowed time period.
 • REQUEST_DENIED indicates that the service denied use of the Distance Matrix service by your application.
 • UNKNOWN_ERROR indicates a Distance Matrix request could not be processed due to a server error. The request may succeed if you try again.

DistanceMatrixRow

FieldRequiredTypeDescription
required Array<DistanceMatrixElement>

When the Distance Matrix API returns results, it places them within a JSON rows array. Even if no results are returned (such as when the origins and/or destinations don't exist), it still returns an empty array.

Rows are ordered according to the values in the origin parameter of the request. Each row corresponds to an origin, and each element within that row corresponds to a pairing of the origin with a destination value.

Each row array contains one or more element entries, which in turn contain the information about a single origin-destination pairing.

See DistanceMatrixElement for more information.

DistanceMatrixElement

FieldRequiredTypeDescription
requiredDistanceMatrixElementStatus

A status for the element.

See DistanceMatrixElementStatus for more information.

optionalTextValueObject

The total distance of this route, expressed in meters (value) and as text. The textual value uses the unit system specified with the unit parameter of the original request, or the origin's region.

See TextValueObject for more information.

optionalTextValueObject

The length of time it takes to travel this route, expressed in seconds (the value field) and as text. The textual representation is localized according to the query's language parameter.

See TextValueObject for more information.

optionalTextValueObject

The length of time it takes to travel this route, based on current and historical traffic conditions. See the traffic_model request parameter for the options you can use to request that the returned value is optimistic, pessimistic, or a best-guess estimate. The duration is expressed in seconds (the value field) and as text. The textual representation is localized according to the query's language parameter. The duration in traffic is returned only if all of the following are true:

 • The request includes a departure_time parameter.
 • Traffic conditions are available for the requested route.
 • The mode parameter is set to driving.

See TextValueObject for more information.

optionalFare

If present, contains the total fare (that is, the total ticket costs) on this route. This property is only returned for transit requests and only for transit providers where fare information is available.

See Fare for more information.

Fare

The total fare for the route.

{
 "currency" : "USD",
 "value" : 6,
 "text" : "$6.00"
}
FieldRequiredTypeDescription
requiredstring

An ISO 4217 currency code indicating the currency that the amount is expressed in.

requiredstring

The total fare amount, formatted in the requested language.

requirednumber

The total fare amount, in the currency specified.

DistanceMatrixElementStatus

 • OK indicates the response contains a valid result.
 • NOT_FOUND indicates that the origin and/or destination of this pairing could not be geocoded.
 • ZERO_RESULTS indicates no route could be found between the origin and destination.
 • MAX_ROUTE_LENGTH_EXCEEDED indicates the requested route is too long and cannot be processed.

TextValueObject

An object containing a numeric value and its formatted text representation.

FieldRequiredTypeDescription
requiredstring

String value.

requirednumber

Numeric value.