GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener

رابط استاتیک عمومی GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener

رابط پاسخ به تماس برای زمانی که دکمه موقعیت مکانی من کلیک می شود.

خلاصه روش عمومی

بولی انتزاعی
onMyLocationButtonClick ()
زمانی که دکمه موقعیت مکانی من کلیک شود، تماس گرفته می شود.

روش های عمومی

بولین انتزاعی عمومی onMyLocationButtonClick ()

زمانی که دکمه موقعیت مکانی من کلیک شود، تماس گرفته می شود.

این در رشته رابط کاربری اندروید نامیده می شود.

اگر می‌خواهید مکان فعلی کاربر را به دست آورید، از com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderApi استفاده کنید.

برمی گرداند
  • true اگر شنونده رویداد را مصرف کرده باشد (یعنی رفتار پیش فرض نباید رخ دهد). false در غیر این صورت (یعنی رفتار پیش فرض باید رخ دهد). رفتار پیش‌فرض برای حرکت دوربین به گونه‌ای است که بر روی مکان کاربر متمرکز شود.