GoogleMap.OnMarkerClickListener

رابط استاتیک عمومی GoogleMap.OnMarkerClickListener

امضاها را برای روش هایی تعریف می کند که با کلیک یا ضربه زدن روی یک نشانگر فراخوانی می شوند.

خلاصه روش عمومی

بولی انتزاعی
onMarkerClick ( نشانگر نشانگر)
زمانی که یک نشانگر کلیک یا ضربه زده شده باشد، فراخوانی می شود.

روش های عمومی

بولین انتزاعی عمومی onMarkerClick ( نشانگر نشانگر )

زمانی که یک نشانگر کلیک یا ضربه زده شده باشد، فراخوانی می شود.

توجه: اولین چیزی که هنگام کلیک یا ضربه زدن روی یک نشانگر اتفاق می‌افتد این است که هر پنجره اطلاعاتی که در حال حاضر نشان داده می‌شود بسته می‌شود و GoogleMap.OnInfoWindowCloseListener فعال می‌شود. سپس OnMarkerClickListener فعال می شود. بنابراین، فراخوانی isInfoWindowShown() روی هر نشانگری از OnMarkerClickListener ، false برمی‌گردد.

مولفه های
نشانگر نشانگری که کلیک شد.
برمی گرداند
  • true اگر شنونده رویداد را مصرف کرده باشد (یعنی رفتار پیش فرض نباید رخ دهد). false در غیر این صورت (یعنی رفتار پیش فرض باید رخ دهد). رفتار پیش‌فرض این است که دوربین به نشانگر حرکت کند و یک پنجره اطلاعات ظاهر شود.