GoogleMap.OnMapClickListener

رابط استاتیک عمومی GoogleMap.OnMapClickListener

رابط پاسخ به تماس برای زمانی که کاربر روی نقشه ضربه می زند.

شنوندگان در رشته رابط کاربری Android فراخوانی می شوند.

خلاصه روش عمومی

خلأ انتزاعی
onMapClick (نقطه LatLng )
هنگامی که کاربر یک اشاره ضربه‌ای روی نقشه انجام می‌دهد، تماس گرفته می‌شود، اما فقط در صورتی که هیچ یک از همپوشانی‌های نقشه این حرکت را انجام ندهد.

روش های عمومی

خالی انتزاعی عمومی در MapClick (نقطه LatLng )

هنگامی که کاربر یک اشاره ضربه‌ای روی نقشه انجام می‌دهد، تماس گرفته می‌شود، اما فقط در صورتی که هیچ یک از همپوشانی‌های نقشه این حرکت را انجام ندهد. پیاده سازی های این روش همیشه در رشته رابط کاربری اندروید فراخوانی می شوند.

مولفه های
نقطه نقطه روی زمین (که از نقطه صفحه نمایش داده می شود) که ضربه زده شده است.