Tổng quan về tệp đối chiếu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Phần này cung cấp thêm thông tin chi tiết về 3 phần chính trong hoạt động tích hợp với tính năng Đặt chỗ bằng Google. Bạn sẽ sử dụng từng phương thức trong số các bước nêu trong hướng dẫn từ đầu đến cuối.

Nguồn cấp dữ liệu

Nguồn cấp dữ liệu là các tệp ở định dạng JSON hoặc pb3 dùng để truyền dữ liệu kho hàng của bạn sang tính năng Đặt chỗ bằng Google. Điều này cho phép bạn gửi tất cả dữ liệu cùng một lúc để cập nhật người bán, dịch vụ và tình trạng còn hàng bằng cách tải tệp SFTP lên.

API Đặt chỗ trên Maps

API Đặt chỗ trên Maps cho phép bạn cập nhật các đối tượng trong hệ thống Đặt chỗ bằng Google giữa các lần gửi nguồn cấp dữ liệu để thông tin luôn được cập nhật. API này cũng cho phép bạn huỷ các lượt đặt trước được thực hiện qua tính năng Đặt chỗ bằng Google tích hợp hai đầu.

Cập nhật thời gian thực được triển khai bằng cách sử dụng lệnh gọi REST.

Máy chủ đặt phòng

Để tích hợp hai đầu Đặt chỗ với Google để thay mặt bạn tạo lượt đặt trước, bạn phải thiết lập máy chủ Đặt chỗ.

API REST

Phiên bản 3 là phiên bản mới nhất của API và hỗ trợ giao diện dựa trên REST. Tất cả các công cụ tích hợp mới đều phải sử dụng API phiên bản 3.