มอบประสบการณ์ตามบริบทเมื่อผู้ใช้เข้าหรือออกจากพื้นที่ที่สนใจ

บางครั้งผู้ใช้ต้องการใช้แอปใดแอปหนึ่งโดยเฉพาะหากอยู่ในสถานที่บางประเภท เช่น สนามบินหรือซูเปอร์มาร์เก็ต แต่จะต้องไปที่แอปแล้วดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในแอปที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่สนใจ

API การกําหนดเขตพื้นที่เสมือนช่วยให้คุณกําหนดขอบเขตหรือที่เรียกว่าเขตพื้นที่เสมือนที่อยู่โดยรอบสิ่งที่สนใจ แอปจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ข้ามเขตพื้นที่เสมือน ซึ่งจะช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ในบริเวณใกล้เคียงได้

ตัวอย่างเช่น แอปสายการบินจะกําหนดเขตพื้นที่เสมือนรอบสนามบินได้เมื่อการจองเที่ยวบินใกล้เวลาขึ้นเครื่อง เมื่ออุปกรณ์ข้ามเขตพื้นที่เสมือน แอปจะสามารถส่งการแจ้งเตือนที่นําผู้ใช้ไปยังกิจกรรมที่อนุญาตให้รับบอร์ดดิ้งพาสได้

Geofencing API จะใช้เซ็นเซอร์ของอุปกรณ์อย่างชาญฉลาดเพื่อตรวจจับตําแหน่งของอุปกรณ์อย่างถูกวิธีอย่างประหยัดแบตเตอรี่

รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้เรียกใช้เขตพื้นที่เสมือน

คุณสามารถสร้างรายการออบเจ็กต์เขตพื้นที่เสมือนได้โดยกําหนดละติจูด ลองจิจูด รัศมี ระยะเวลา และการเปลี่ยนประเภทของเขตพื้นที่เสมือนแต่ละเขต ประเภทการเปลี่ยนจะแสดงเหตุการณ์ที่ทริกเกอร์เขตพื้นที่เสมือน เช่น เมื่อผู้ใช้เข้าหรือออกจากเขตพื้นที่เสมือน

เมื่อมีรายการเขตพื้นที่เสมือนแล้ว คุณสามารถเพิ่มลงในรายการเขตพื้นที่เสมือนได้ เมื่อถึงเวลาเริ่มตรวจสอบเขตพื้นที่เสมือน ให้เพิ่มคําขอไปยังไคลเอ็นต์การกําหนดเขตพื้นที่เสมือน พร้อมด้วยออบเจ็กต์ PendingIntent ซึ่งจะบอก API เกี่ยวกับวิธีส่งเหตุการณ์การกําหนดเขตพื้นที่เสมือนไปยังแอปของคุณ

Geofencing API จะส่งเหตุการณ์ไปยัง IntentService ในแอป ซึ่งทําให้ไม่จําเป็นต้องให้บริการในเบื้องหลังสําหรับวัตถุประสงค์ด้านการกําหนดเขตพื้นที่เสมือน เราจะเรียกใช้บริการนี้เมื่อมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

บริการของคุณจะได้รับเหตุการณ์การกําหนดเขตพื้นที่เสมือนจาก Intent รวมถึงรายการเขตพื้นที่เสมือนที่เรียกใช้ คุณระบุตรรกะของคุณเองเพื่อตัดสินใจว่าต้องดําเนินการใดได้