Công cụ theo dõi lỗi của Google

Giới thiệu về Công cụ theo dõi lỗi

Công cụ theo dõi lỗi là một công cụ được dùng nội bộ tại Google để theo dõi lỗi và các yêu cầu về tính năng trong quá trình phát triển sản phẩm. Tính năng này được cung cấp bên ngoài Google cho người dùng công khai và đối tác bên ngoài cần cộng tác với nhóm Google trong một số dự án cụ thể.

Công cụ theo dõi lỗi không phải là một công cụ theo dõi vấn đề chung và không được cung cấp dưới dạng sản phẩm tiêu dùng cho các nhóm bên ngoài muốn sử dụng công cụ này để theo dõi vấn đề của riêng họ. Bạn không thể sử dụng công cụ này làm nơi chung để gửi phản hồi về các sản phẩm của Google. Vui lòng tham khảo tài liệu về từng sản phẩm để biết hướng dẫn về cách cung cấp ý kiến phản hồi.

Nhóm khán giả bạn hướng đến

Công cụ theo dõi lỗi dành cho hai nhóm người dùng:

  • Người dùng công khai của một tập hợp giới hạn các dự án được chấp thuận do Google chỉ định
  • Người dùng đối tác đang cộng tác trong các dự án cụ thể với Google

Công cụ theo dõi lỗi có quyền kiểm soát quyền truy cập, giúp quản lý người dùng nào có thể tìm thấy, xem, tạo và sửa đổi các vấn đề cho mỗi dự án. Các quyền này do Google chỉ định trên cơ sở từng dự án. Người dùng không phải người dùng Google không thể thêm dự án mới vào Công cụ theo dõi lỗi hoặc quản trị quyền.

Người dùng công khai

Người dùng công khai là những người dùng và/hoặc nhà phát triển của các dự án cụ thể mà Google đã chỉ định Công cụ theo dõi lỗi làm công cụ theo dõi lỗi. Người dùng và nhà phát triển của các dự án mà Công cụ theo dõi lỗi không phải là công cụ theo dõi được phê duyệt không thể sử dụng công cụ này để theo dõi các vấn đề riêng của họ.

Người dùng công khai có thể truy cập vào Công cụ theo dõi lỗi tại URL sau: https://issuetracker.google.com

Người dùng đối tác

Người dùng đối tác là những người dùng từ các công ty hoặc tổ chức đang cộng tác với Google trong những dự án cụ thể sử dụng Công cụ theo dõi lỗi.

Người dùng đối tác phải làm theo hướng dẫn truy cập dành riêng cho đối tác và có thể truy cập vào Công cụ theo dõi lỗi tại URL sau: https://partnerissuetracker.corp.google.com

Điều khoản dịch vụ

Việc sử dụng Công cụ theo dõi lỗi chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Google Điều khoản dịch vụ và Điều khoản dành riêng cho dịch vụ Chính sách về hành vi và nội dung của người dùng.

Chính sách về hành vi và nội dung của người dùng của Công cụ theo dõi lỗi sẽ trình bày chi tiết các loại thông tin không phù hợp để gửi đến Công cụ theo dõi lỗi, bao gồm những thông tin như thông tin cá nhân nhạy cảm và nội dung vi phạm. Vui lòng không gửi nội dung không phù hợp trong Công cụ theo dõi lỗi. Nếu bạn vô tình gửi nội dung không phù hợp, vui lòng yêu cầu xóa bằng cách gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ.