برای الزامات افشای اطلاعات اپ استور اپل آماده شوید

{% setvar product %}تبلیغات رسانه تعاملی{% endsetvar %} {% setvar sdk %}IMA SDK{% endsetvar %} {% setvar نسخه %}4.3.2{% endsetvar %} {% شامل "/admob/ios/privacy/___data-disclosure" %}