دانلود

IMA iOS SDK کتابخانه های رابط قابل دانلودی را ارائه می دهد که به شما امکان می دهد تبلیغات VAST را در محیط iOS (10.0+) درخواست و ردیابی کنید.

فایل نسخه SDK یادداشت
iOS SDK 3.19.1 آخرین نسخه IMA iOS SDK
نمونه ها 3.x نمونه ای برای کمک به اجرای IMA iOS SDK