دانلود

برای ادغام CAF DAI SDK نیازی به دانلود هیچ منبع اضافی ندارید. برای شروع، مستقیماً به دستورالعمل های ادغام بروید.

فایل یادداشت
نمونه ها نمونه ای برای کمک به اجرای CAF DAI SDK.