ขอความยินยอมแบบครั้งเดียวเพื่ออ่านรหัสยืนยันทาง SMS

หน้านี้จะอธิบายวิธีใช้ SMS User Consent API เพื่อขอความยินยอมจากผู้ใช้ในการอ่านข้อความยืนยันทาง SMS รายการเดียว หากผู้ใช้ยินยอม API จะแสดงข้อความในช่องดังกล่าว ซึ่งคุณจะสามารถรับรหัสยืนยันและดำเนินขั้นตอนการยืนยันให้เสร็จสมบูรณ์

ติดตั้งการอ้างอิง

รวมคอมโพเนนต์การตรวจสอบสิทธิ์บริการ Google Play ในไฟล์ build.gradle ของแอป ดังนี้

implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0'
implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.4.0'

1. ดูหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้

หากคุณไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ ให้ขอหมายเลขก่อนเริ่มขั้นตอนการยืนยันทาง SMS

คุณสามารถรับหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ได้ในลักษณะที่เหมาะกับแอปของคุณ ลองใช้ตัวเลือกคำแนะนำของ Smart Lock สำหรับรหัสผ่าน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ได้ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการสร้างบัญชีของผู้ใช้ วิธีใช้ตัวเลือกคำแนะนำ

Kotlin

private val CREDENTIAL_PICKER_REQUEST = 1 // Set to an unused request code

// Construct a request for phone numbers and show the picker
private fun requestHint() {
  val hintRequest = HintRequest.Builder()
    .setPhoneNumberIdentifierSupported(true)
    .build()
  val credentialsClient = Credentials.getClient(this)
  val intent = credentialsClient.getHintPickerIntent(hintRequest)
  startIntentSenderForResult(
    intent.intentSender,
    CREDENTIAL_PICKER_REQUEST,
    null, 0, 0, 0
  )
}

public override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
  when (requestCode) {
    CREDENTIAL_PICKER_REQUEST ->
      // Obtain the phone number from the result
      if (resultCode == Activity.RESULT_OK && data != null) {
        val credential = data.getParcelableExtra<Credential>(Credential.EXTRA_KEY)
        // credential.getId(); <-- will need to process phone number string
      }
    // ...
  }
}

Java

private static final int CREDENTIAL_PICKER_REQUEST = 1; // Set to an unused request code

// Construct a request for phone numbers and show the picker
private void requestHint() throws IntentSender.SendIntentException {
  HintRequest hintRequest = new HintRequest.Builder()
      .setPhoneNumberIdentifierSupported(true)
      .build();
  PendingIntent intent = Credentials.getClient(this).getHintPickerIntent(hintRequest);
  startIntentSenderForResult(intent.getIntentSender(),
      RESOLVE_HINT, null, 0, 0, 0);
}

@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  switch (requestCode) {
    case CREDENTIAL_PICKER_REQUEST:
      // Obtain the phone number from the result
      if (resultCode == RESULT_OK) {
        Credential credential = data.getParcelableExtra(Credential.EXTRA_KEY);
        // credential.getId(); <-- will need to process phone number string
      }
      break;
    // ...
  }
}

2. เริ่มฟังข้อความขาเข้า

จากนั้น ให้เรียกใช้เมธอด startSmsUserConsent() ของ SMS User Consent API เพื่อเริ่มฟังข้อความขาเข้า หากคุณทราบหมายเลขโทรศัพท์ที่ข้อความ SMS จะเริ่มต้น ให้ระบุหมายเลข (หรือส่งผ่าน null) วิธีนี้จะทำให้ SMS User Consent API เริ่มทำงานกับข้อความจากหมายเลขนี้เท่านั้น

ในการเริ่มฟัง ให้ทำดังนี้

Kotlin

// Start listening for SMS User Consent broadcasts from senderPhoneNumber
// The Task<Void> will be successful if SmsRetriever was able to start
// SMS User Consent, and will error if there was an error starting.
val task = SmsRetriever.getClient(context).startSmsUserConsent(senderPhoneNumber /* or null */)

Java

// Start listening for SMS User Consent broadcasts from senderPhoneNumber
// The Task<Void> will be successful if SmsRetriever was able to start
// SMS User Consent, and will error if there was an error starting.
Task<Void> task = SmsRetriever.getClient(context).startSmsUserConsent(senderPhoneNumber /* or null */);

เมื่อฟังข้อความ SMS เข้ามาแล้ว คุณสามารถให้ระบบยืนยันส่งรหัสการยืนยันไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ ซึ่งคุณได้ไปในขั้นตอนแรก

ในอีก 5 นาทีข้างหน้า เมื่ออุปกรณ์ได้รับข้อความ SMS ที่มีรหัสแบบใช้ครั้งเดียว บริการ Google Play จะประกาศไปยังแอปของคุณเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ขอสิทธิ์อ่านข้อความ ข้อความจะทำให้ออกอากาศ ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้เท่านั้น

 • ข้อความประกอบด้วยสตริงอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกัน 4-10 ตัวโดยมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
 • หากคุณระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง โปรดทราบว่าข้อความจะส่งโดยใช้หมายเลขนั้น

จัดการการออกอากาศเหล่านี้ด้วยตัวรับสัญญาณออกอากาศที่มีสิทธิ์ SEND_PERMISSION และตอบสนอง Intent SMS_RETRIEVED_ACTION ในการสร้างและลงทะเบียน Broadcast Receiver ให้ทำดังนี้

Kotlin

private val SMS_CONSENT_REQUEST = 2 // Set to an unused request code
private val smsVerificationReceiver = object : BroadcastReceiver() {
  override fun onReceive(context: Context, intent: Intent) {
    if (SmsRetriever.SMS_RETRIEVED_ACTION == intent.action) {
      val extras = intent.extras
      val smsRetrieverStatus = extras?.get(SmsRetriever.EXTRA_STATUS) as Status

      when (smsRetrieverStatus.statusCode) {
        CommonStatusCodes.SUCCESS -> {
          // Get consent intent
          val consentIntent = extras.getParcelable<Intent>(SmsRetriever.EXTRA_CONSENT_INTENT)
          try {
            // Start activity to show consent dialog to user, activity must be started in
            // 5 minutes, otherwise you'll receive another TIMEOUT intent
            startActivityForResult(consentIntent, SMS_CONSENT_REQUEST)
          } catch (e: ActivityNotFoundException) {
            // Handle the exception ...
          }
        }
        CommonStatusCodes.TIMEOUT -> {
          // Time out occurred, handle the error.
        }
      }
    }
  }
}

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  // ...

  val intentFilter = IntentFilter(SmsRetriever.SMS_RETRIEVED_ACTION)
  registerReceiver(smsVerificationReceiver, SmsRetriever.SEND_PERMISSION, intentFilter)
}

Java

private static final int SMS_CONSENT_REQUEST = 2; // Set to an unused request code
private final BroadcastReceiver smsVerificationReceiver = new BroadcastReceiver() {
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    if (SmsRetriever.SMS_RETRIEVED_ACTION.equals(intent.getAction())) {
      Bundle extras = intent.getExtras();
      Status smsRetrieverStatus = (Status) extras.get(SmsRetriever.EXTRA_STATUS);

      switch (smsRetrieverStatus.getStatusCode()) {
        case CommonStatusCodes.SUCCESS:
          // Get consent intent
          Intent consentIntent = extras.getParcelable(SmsRetriever.EXTRA_CONSENT_INTENT);
          try {
            // Start activity to show consent dialog to user, activity must be started in
            // 5 minutes, otherwise you'll receive another TIMEOUT intent
            startActivityForResult(consentIntent, SMS_CONSENT_REQUEST);
          } catch (ActivityNotFoundException e) {
            // Handle the exception ...
          }
          break;
        case CommonStatusCodes.TIMEOUT:
          // Time out occurred, handle the error.
          break;
      }
    }
  }
};

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  // ...

  IntentFilter intentFilter = new IntentFilter(SmsRetriever.SMS_RETRIEVED_ACTION);
  registerReceiver(smsVerificationReceiver, SmsRetriever.SEND_PERMISSION, intentFilter);
}

เมื่อเริ่มต้นกิจกรรมสำหรับ EXTRA_CONSENT_INTENT จะเป็นข้อความแจ้งผู้ใช้ว่ามีสิทธิ์อ่านเนื้อหาของข้อความเพียงครั้งเดียว

3. รับรหัสยืนยันจากข้อความ

ในเมธอด onActivityResult() ให้จัดการการตอบสนองของผู้ใช้ต่อคำขอสิทธิ์ของคุณ หากได้รับรหัสผลลัพธ์ RESULT_OK แสดงว่าผู้ใช้ได้รับสิทธิ์ให้อ่านเนื้อหาของข้อความ และคุณจะดูข้อความได้จาก Intent

Kotlin

public override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
  when (requestCode) {
    // ...
    SMS_CONSENT_REQUEST ->
      // Obtain the phone number from the result
      if (resultCode == Activity.RESULT_OK && data != null) {
        // Get SMS message content
        val message = data.getStringExtra(SmsRetriever.EXTRA_SMS_MESSAGE)
        // Extract one-time code from the message and complete verification
        // `message` contains the entire text of the SMS message, so you will need
        // to parse the string.
        val oneTimeCode = parseOneTimeCode(message) // define this function

        // send one time code to the server
      } else {
        // Consent denied. User can type OTC manually.
      }
  }
}

Java

@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  switch (requestCode) {
    // ...
    case SMS_CONSENT_REQUEST:
      if (resultCode == RESULT_OK) {
        // Get SMS message content
        String message = data.getStringExtra(SmsRetriever.EXTRA_SMS_MESSAGE);
        // Extract one-time code from the message and complete verification
        // `sms` contains the entire text of the SMS message, so you will need
        // to parse the string.
        String oneTimeCode = parseOneTimeCode(message); // define this function

        // send one time code to the server
      } else {
        // Consent canceled, handle the error ...
      }
      break;
  }
}

หลังจากได้รับข้อความแล้ว คุณสามารถแยกวิเคราะห์รหัสยืนยันและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ หรือดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันให้เสร็จสมบูรณ์