ดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบที่จัดเก็บไว้ของผู้ใช้

ให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แอปของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้ Credentials API เพื่อขอและเรียกข้อมูลเข้าสู่ระบบที่จัดเก็บไว้สำหรับผู้ใช้ของคุณ

ก่อนเริ่มต้น

กำหนดค่าโปรเจ็กต์ Android Studio

สร้างออบเจ็กต์ CredentialsClient

หากต้องการขอข้อมูลเข้าสู่ระบบที่จัดเก็บไว้ คุณต้องสร้างอินสแตนซ์ของ CredentialsClient เพื่อเข้าถึง Credentials API โดยทำดังนี้

CredentialsClient mCredentialsClient;

// ...

mCredentialsApiClient = Credentials.getClient(this);

สร้างออบเจ็กต์ CredentialRequest

ออบเจ็กต์ CredentialRequest ระบุระบบการลงชื่อเข้าใช้ที่คุณต้องการขอข้อมูลเข้าสู่ระบบ สร้าง CredentialRequest โดยใช้เมธอด setPasswordLoginSupported สำหรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน และเมธอด setAccountTypes() สำหรับบริการลงชื่อเข้าใช้แบบรวมศูนย์ เช่น Google Sign-In

mCredentialRequest = new CredentialRequest.Builder()
  .setPasswordLoginSupported(true)
  .setAccountTypes(IdentityProviders.GOOGLE, IdentityProviders.TWITTER)
  .build();

ใช้ค่าคงที่ที่กำหนดไว้ใน IdentityProviders เพื่อระบุผู้ให้บริการการลงชื่อเข้าใช้ที่ใช้กันทั่วไป สำหรับผู้ให้บริการการลงชื่อเข้าใช้รายอื่นๆ ใช้สตริง ที่ระบุผู้ให้บริการที่ไม่ซ้ำกัน คุณต้องใช้ตัวระบุผู้ให้บริการเดียวกัน เพื่อเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณใช้เพื่อเรียกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ขอข้อมูลเข้าสู่ระบบที่จัดเก็บไว้

หลังจากสร้างออบเจ็กต์ CredentialsClient และ CredentialRequest แล้ว ให้ส่งออบเจ็กต์คำขอไปยังเมธอด CredentialsClient.request() เพื่อขอข้อมูลเข้าสู่ระบบที่จัดเก็บไว้สำหรับแอปของคุณ

 mCredentialsClient.request(mCredentialRequest).addOnCompleteListener(
   new OnCompleteListener<CredentialRequestResponse>() {
     @Override
     public void onComplete(@NonNull Task<CredentialRequestResponse> task) {

       if (task.isSuccessful()) {
         // See "Handle successful credential requests"
         onCredentialRetrieved(task.getResult().getCredential());
         return;
       }

       // See "Handle unsuccessful and incomplete credential requests"
       // ...
     }
   });

กำหนดโค้ดเรียกกลับเพื่อจัดการคำขอที่สำเร็จและล้มเหลวโดยใช้เมธอด addOnCompleteListener()

จัดการคำขอข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สำเร็จ

ข้อความโทสต์ระบุว่าลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ เมื่อส่งคำขอข้อมูลเข้าสู่ระบบสำเร็จ ให้ใช้ออบเจ็กต์ Credential ที่ได้เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอปของผู้ใช้ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เมธอด getAccountType() เพื่อระบุประเภทของข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ดึงมา จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ที่เหมาะสมให้เสร็จสิ้น เช่น สำหรับ Google Sign-In ให้สร้างออบเจ็กต์ GoogleSignInClient ที่มีรหัสผู้ใช้ จากนั้นใช้ออบเจ็กต์เพื่อเริ่มขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ สำหรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน ให้ใช้ ID และรหัสผ่านของผู้ใช้จากออบเจ็กต์ข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อทำตามขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ของแอปให้เสร็จสมบูรณ์

private void onCredentialRetrieved(Credential credential) {
  String accountType = credential.getAccountType();
  if (accountType == null) {
    // Sign the user in with information from the Credential.
    signInWithPassword(credential.getId(), credential.getPassword());
  } else if (accountType.equals(IdentityProviders.GOOGLE)) {
    // The user has previously signed in with Google Sign-In. Silently
    // sign in the user with the same ID.
    // See https://developers.google.com/identity/sign-in/android/
    GoogleSignInOptions gso =
        new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
            .requestEmail()
            .build();

    GoogleSignInClient signInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
    Task<GoogleSignInAccount> task = signInClient.silentSignIn();
    // ...
  }
}

จัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้หลายรายการ

ตัวเลือกบัญชี Smart Lock

เมื่อผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูลเพื่อเลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบ งาน request() จะไม่สำเร็จโดยมี ResolvableApiException ตรวจสอบว่า getStatusCode() แสดงผล RESOLUTION_REQUIRED และเรียกเมธอด startResolutionForResult() ของข้อยกเว้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้เลือกบัญชี จากนั้น ดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ผู้ใช้เลือกจากเมธอด onActivityResult() ของกิจกรรม โดยส่งผ่าน Credential.EXTRA_KEY ไปยังเมธอด getParcelableExtra()

mCredentialsClient.request(request).addOnCompleteListener(
    new OnCompleteListener() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          // ...
          return;
        }

        Exception e = task.getException();
        if (e instanceof ResolvableApiException) {
          // This is most likely the case where the user has multiple saved
          // credentials and needs to pick one. This requires showing UI to
          // resolve the read request.
          ResolvableApiException rae = (ResolvableApiException) e;
          resolveResult(rae, RC_READ);
        } else if (e instanceof ApiException) {
          // The user must create an account or sign in manually.
          Log.e(TAG, "Unsuccessful credential request.", e);

          ApiException ae = (ApiException) e;
          int code = ae.getStatusCode();
          // ...
        }
      }
    });
private void resolveResult(ResolvableApiException rae, int requestCode) {
  try {
    rae.startResolutionForResult(MainActivity.this, requestCode);
    mIsResolving = true;
  } catch (IntentSender.SendIntentException e) {
    Log.e(TAG, "Failed to send resolution.", e);
    hideProgress();
  }
}
@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

  // ...

  if (requestCode == RC_READ) {
    if (resultCode == RESULT_OK) {
      Credential credential = data.getParcelableExtra(Credential.EXTRA_KEY);
      onCredentialRetrieved(credential);
    } else {
      Log.e(TAG, "Credential Read: NOT OK");
      Toast.makeText(this, "Credential Read Failed", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }

  // ...

}

เมื่อไม่พบข้อมูลเข้าสู่ระบบที่จัดเก็บไว้ ผู้ใช้ต้องสร้างบัญชีหรือลงชื่อเข้าใช้ด้วยตนเอง หาก getStatusCode() แสดงผล SIGN_IN_REQUIRED คุณเลือกเร่งกระบวนการลงชื่อสมัครใช้และการลงชื่อเข้าใช้ได้โดยแจ้งให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ใช้ล่าสุด เช่น อีเมลและชื่อ แล้วกรอกข้อมูลดังกล่าวลงในบางช่องของแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ ดูรายละเอียดได้ที่มอบคำแนะนำในการลงชื่อเข้าใช้ให้กับผู้ใช้

เมื่อลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ ให้อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ระบบตรวจสอบสิทธิ์ในอนาคตโดยอัตโนมัติในอุปกรณ์ทุกเครื่อง