Pobieranie zapisanych danych logowania użytkownika

Automatycznie loguj użytkowników w swojej aplikacji za pomocą interfejsu Credentials API do wysyłania żądań i pobierania zapisanych danych logowania.

Zanim zaczniesz

Skonfiguruj projekt Android Studio.

Tworzenie obiektu CredentialsClient

Aby zażądać przechowywanych danych logowania, musisz utworzyć instancję CredentialsClient w celu uzyskania dostępu do interfejsu Credentials API:

CredentialsClient mCredentialsClient;

// ...

mCredentialsApiClient = Credentials.getClient(this);

Tworzenie obiektu CredentialRequest

Obiekt CredentialRequest określa systemy logowania, do których chcesz zażądać danych logowania. Utwórz CredentialRequest za pomocą metody setPasswordLoginSupported do logowania opartego na haśle i metody setAccountTypes() na potrzeby sfederowanych usług logowania, takich jak Logowanie przez Google.

mCredentialRequest = new CredentialRequest.Builder()
  .setPasswordLoginSupported(true)
  .setAccountTypes(IdentityProviders.GOOGLE, IdentityProviders.TWITTER)
  .build();

Aby określić często wybieranych dostawców logowania, użyj stałych określonych w polu IdentityProviders. W przypadku innych dostawców logowania użyj dowolnego ciągu, który jednoznacznie identyfikuje dostawcę. Do przechowywania danych logowania musisz używać tego samego identyfikatora dostawcy.

Poproś o zapisane dane logowania

Po utworzeniu obiektów CredentialsClient i CredentialRequest przekaż obiekt żądania do metody CredentialsClient.request(), aby zażądać danych logowania zapisanych w aplikacji.

 mCredentialsClient.request(mCredentialRequest).addOnCompleteListener(
   new OnCompleteListener<CredentialRequestResponse>() {
     @Override
     public void onComplete(@NonNull Task<CredentialRequestResponse> task) {

       if (task.isSuccessful()) {
         // See "Handle successful credential requests"
         onCredentialRetrieved(task.getResult().getCredential());
         return;
       }

       // See "Handle unsuccessful and incomplete credential requests"
       // ...
     }
   });

Określ wywołanie zwrotne do obsługi udanych i nieudanych żądań za pomocą metody addOnCompleteListener().

Obsługa udanych żądań danych logowania

Toast informujący o pomyślnym zalogowaniu Po pomyślnym żądaniu danych logowania użyj wynikowego obiektu Credential, aby dokończyć logowanie użytkownika w aplikacji. Użyj metody getAccountType(), aby określić typ pobranych danych logowania, a następnie przejdź odpowiedni proces logowania. Na przykład w przypadku logowania przez Google utwórz obiekt GoogleSignInClient zawierający identyfikator użytkownika, a następnie użyj go do uruchomienia procesu logowania. W przypadku logowania opartego na haśle dokończ proces logowania się w aplikacji, używając identyfikatora i hasła użytkownika z obiektu Credential.

private void onCredentialRetrieved(Credential credential) {
  String accountType = credential.getAccountType();
  if (accountType == null) {
    // Sign the user in with information from the Credential.
    signInWithPassword(credential.getId(), credential.getPassword());
  } else if (accountType.equals(IdentityProviders.GOOGLE)) {
    // The user has previously signed in with Google Sign-In. Silently
    // sign in the user with the same ID.
    // See https://developers.google.com/identity/sign-in/android/
    GoogleSignInOptions gso =
        new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
            .requestEmail()
            .build();

    GoogleSignInClient signInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
    Task<GoogleSignInAccount> task = signInClient.silentSignIn();
    // ...
  }
}

Obsługa wielu zapisanych danych logowania

Smart Lock – wybór konta

Jeśli do wybrania danych logowania wymagane jest wprowadzenie danych wejściowych użytkownika, zadanie request() zakończy się błędem ResolvableApiException. Sprawdź, czy getStatusCode() zwraca wartość RESOLUTION_REQUIRED, i wywołuj metodę startResolutionForResult() wyjątku, aby prosić użytkownika o wybranie konta. Następnie pobierz wybrane przez użytkownika dane logowania za pomocą metody onActivityResult() aktywności, przekazując Credential.EXTRA_KEY do metody getParcelableExtra().

mCredentialsClient.request(request).addOnCompleteListener(
    new OnCompleteListener() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          // ...
          return;
        }

        Exception e = task.getException();
        if (e instanceof ResolvableApiException) {
          // This is most likely the case where the user has multiple saved
          // credentials and needs to pick one. This requires showing UI to
          // resolve the read request.
          ResolvableApiException rae = (ResolvableApiException) e;
          resolveResult(rae, RC_READ);
        } else if (e instanceof ApiException) {
          // The user must create an account or sign in manually.
          Log.e(TAG, "Unsuccessful credential request.", e);

          ApiException ae = (ApiException) e;
          int code = ae.getStatusCode();
          // ...
        }
      }
    });
private void resolveResult(ResolvableApiException rae, int requestCode) {
  try {
    rae.startResolutionForResult(MainActivity.this, requestCode);
    mIsResolving = true;
  } catch (IntentSender.SendIntentException e) {
    Log.e(TAG, "Failed to send resolution.", e);
    hideProgress();
  }
}
@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

  // ...

  if (requestCode == RC_READ) {
    if (resultCode == RESULT_OK) {
      Credential credential = data.getParcelableExtra(Credential.EXTRA_KEY);
      onCredentialRetrieved(credential);
    } else {
      Log.e(TAG, "Credential Read: NOT OK");
      Toast.makeText(this, "Credential Read Failed", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }

  // ...

}

Jeśli zapisane dane logowania nie zostaną znalezione, użytkownicy będą musieli utworzyć konto lub zalogować się ręcznie. Jeśli getStatusCode() zwraca SIGN_IN_REQUIRED, możesz opcjonalnie przyspieszyć proces rejestracji i logowania, prosząc użytkownika o wybranie ostatnio używanych danych logowania, takich jak adres e-mail i imię i nazwisko, oraz automatycznie wypełnij niektóre pola formularzy tymi informacjami. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Udostępnianie użytkownikowi wskazówek dotyczących logowania.

Po zalogowaniu się zezwalaj użytkownikom na zapisywanie swoich danych logowania, aby zautomatyzować przyszłe uwierzytelnianie na wszystkich urządzeniach.