เปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติในแอปและเว็บไซต์ต่างๆ

หากแอปที่ใช้ Smart Lock สําหรับรหัสผ่านแชร์ฐานข้อมูลผู้ใช้กับเว็บไซต์ หรือหากแอปและเว็บไซต์ใช้ผู้ให้บริการการลงชื่อเข้าใช้แบบรวมศูนย์ เช่น Google Sign-In คุณจะเชื่อมโยงแอปกับเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้เพียงครั้งเดียว แล้วลงชื่อเข้าใช้ทั้งแอปและเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

หากต้องการเชื่อมโยงแอปกับเว็บไซต์ ให้ประกาศการเชื่อมโยงโดยโฮสต์ไฟล์ JSON ลิงก์เนื้อหาดิจิทัลในเว็บไซต์ และเพิ่มลิงก์ไปยังไฟล์ลิงก์เนื้อหาดิจิทัลลงในไฟล์ Manifest ของแอป

การโฮสต์การประกาศลิงก์เนื้อหาดิจิทัล (Digital Asset Links) ในเว็บไซต์จะทําให้เว็บไซต์แชร์ข้อมูลป้อนข้อความอัตโนมัติกับแอปเมื่อใช้ Android 8.0 ขึ้นไปได้ด้วย

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โดเมนสําหรับลงชื่อเข้าใช้ของเว็บไซต์ต้องพร้อมใช้งานผ่าน HTTPS

เชื่อมโยงแอปกับเว็บไซต์

 1. สร้างไฟล์ JSON ของลิงก์เนื้อหาดิจิทัล (Digital Asset Links)

  ตัวอย่างเช่น หากต้องการประกาศว่าเว็บไซต์ https://signin.example.com และแอป Android ที่มีชื่อแพ็กเกจ com.example สามารถแชร์ข้อมูลรับรองการลงชื่อเข้าใช้ได้ ให้สร้างไฟล์ชื่อ assetlinks.json ที่มีเนื้อหาต่อไปนี้

  [{
   "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
   "target": {
    "namespace": "web",
    "site": "https://signin.example.com"
   }
   },
   {
   "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
   "target": {
    "namespace": "android_app",
    "package_name": "com.example",
    "sha256_cert_fingerprints": [
     "F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
    ]
   }
   }]
  

  ช่อง relation เป็นอาร์เรย์ของสตริงอย่างน้อย 1 รายการที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่ประกาศ หากต้องการประกาศว่าแอปและเว็บไซต์แชร์ข้อมูลรับรองการลงชื่อเข้าใช้ โปรดระบุสตริง delegate_permission/common.get_login_creds

  ช่อง target คือออบเจ็กต์ที่ระบุเนื้อหาที่การประกาศใช้ ช่องต่อไปนี้จะระบุเว็บไซต์

  namespace web
  site

  URL ของเว็บไซต์ในรูปแบบ https://domain[:optional_port] เช่น https://www.example.com

  domain ต้องเป็นไฟล์ที่สมบูรณ์ในตัวเอง และต้องไม่มี optional_port เมื่อใช้พอร์ต 443 สําหรับ HTTPS

  เป้าหมาย site เป็นโดเมนรากได้เท่านั้น: คุณไม่สามารถจํากัดการเชื่อมโยงแอปไปยังไดเรกทอรีย่อยที่เจาะจงได้ อย่าใส่เส้นทางใน URL เช่น เครื่องหมายทับปิดท้าย

  โดเมนย่อยไม่ถือว่าตรงกัน กล่าวคือ หากคุณระบุ domain เป็น www.example.com โดเมน www.counter.example.com จะไม่เชื่อมโยงกับแอปของคุณ

  ช่องต่อไปนี้จะระบุแอป Android

  namespace android_app
  package_name ชื่อแพ็กเกจที่ประกาศในไฟล์ Manifest ของแอป เช่น com.example.android
  sha256_cert_fingerprints ลายนิ้วมือ SHA256 ของใบรับรองที่ลงนามของแอป คุณใช้คําสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างลายนิ้วมือได้
  $ keytool -list -v -keystore my-release-key.keystore

  ดูรายละเอียดที่ข้อมูลอ้างอิงลิงก์เนื้อหาดิจิทัล

 2. โฮสต์ไฟล์ JSON ของลิงก์เนื้อหาดิจิทัล (Digital Assets Link) ในตําแหน่งต่อไปนี้ในโดเมนสําหรับลงชื่อเข้าใช้

  https://domain[:optional_port]/.well-known/assetlinks.json

  เช่น หากโดเมนการลงชื่อเข้าใช้คือ signin.example.com ให้โฮสต์ไฟล์ JSON ที่ https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json

  ประเภท MIME สําหรับไฟล์ Digital Assets Link ต้องเป็น JSON ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ส่งส่วนหัว Content-Type: application/json ในการตอบกลับ

 3. ตรวจสอบว่าโฮสต์อนุญาตให้ Google ดึงข้อมูลไฟล์ลิงก์เนื้อหาดิจิทัลของคุณ หากคุณมีไฟล์ robots.txt ไฟล์ดังกล่าวจะต้องอนุญาตให้ตัวแทน Googlebot ดึงข้อมูล /.well-known/assetlinks.json ได้ เว็บไซต์ส่วนใหญ่อนุญาตให้ตัวแทนอัตโนมัติดึงข้อมูลไฟล์ในเส้นทาง /.well-known/ ได้ เพื่อให้บริการอื่นๆ เข้าถึงข้อมูลเมตาในไฟล์เหล่านั้นได้

  User-agent: *
  Allow: /.well-known/
  

 4. ประกาศการเชื่อมโยงในแอป Android

  1. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงในไฟล์ Manifest ภายใต้ <application>

    <meta-data android:name="asset_statements" android:resource="@string/asset_statements" />
   
  2. เพิ่มทรัพยากรสตริง asset_statements ลงในไฟล์ strings.xml สตริง asset_statements เป็นออบเจ็กต์ JSON ที่ระบุไฟล์ assetlinks.json ที่จะโหลด คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายอะพอสทรอฟีและเครื่องหมายคําพูด ที่ใช้ในสตริง เช่น

    <string name="asset_statements" translatable="false">
    [{
     \"include\": \"https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json\"
    }]
    </string>
   
    > GET /.well-known/assetlinks.json HTTP/1.1
    > User-Agent: curl/7.35.0
    > Host: signin.example.com
   
    < HTTP/1.1 200 OK
    < Content-Type: application/json
   
 5. เผยแพร่แอปไปยัง Google Play Store ซึ่งจะต้องเผยแพร่ในช่องทางสาธารณะ เพื่อรับการเชื่อมโยง

 6. (ไม่บังคับ) กรอกและส่ง แบบฟอร์มแอฟฟิลิเอตสําหรับ Smart Lock สําหรับรหัสผ่านเพื่อระบุว่าคุณได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว Google จะตรวจสอบเป็นระยะๆ ว่าแอฟฟิลิเอตที่ส่งผ่านแบบฟอร์มใช้งานได้จริงหรือไม่ และอาจติดต่อคุณในกรณีที่เกิดปัญหา

เมื่อการยืนยันเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้แอปจะบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบไว้ในแอปหรือเว็บไซต์ได้ จากนั้นก็จะลงชื่อเข้าใช้ทั้ง 2 รายการนี้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง: เชื่อมโยงหลายแอปกับเว็บไซต์

คุณเชื่อมโยงแอปหลายแอปกับเว็บไซต์ได้โดยระบุแต่ละแอปในไฟล์ลิงก์เนื้อหาดิจิทัล เช่น หากต้องการเชื่อมโยงแอป com.example และ com.example.pro กับเว็บไซต์ใน https://signin.example.com/ ให้ระบุทั้ง 2 แอปในไฟล์ JSON ที่โฮสต์ที่ https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json

[{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "web",
  "site": "https://signin.example.com"
 }
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example",
  "sha256_cert_fingerprints": [
"F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
  ]
 }
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example.pro",
  "sha256_cert_fingerprints": [
"F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
  ]
 }
}]

จากนั้นประกาศการเชื่อมโยงในแอปทั้งสอง

 1. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงในไฟล์ Manifest ภายใต้ <application>

  <meta-data android:name="asset_statements" android:resource="@string/asset_statements" />
  
 2. เพิ่มทรัพยากรสตริงต่อไปนี้ลงในไฟล์ strings.xml

  <string name="asset_statements" translatable="false">
  [{
   \"include\": \"https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json\"
  }]
  </string>
  

ตัวอย่าง: เชื่อมโยงแอปกับหลายเว็บไซต์

คุณสามารถเชื่อมโยงแอปกับเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ได้โดยการระบุแต่ละเว็บไซต์ในไฟล์ลิงก์เนื้อหาดิจิทัลและฝากไฟล์ดังกล่าวไว้ในแต่ละเว็บไซต์ เช่น หากต้องการเชื่อมโยงแอป com.example และแอป com.example.pro กับเว็บไซต์ที่ https://signin.example.com/ และ https://m.example.com/ ให้ระบุทั้งแอปและทั้งเว็บไซต์ในไฟล์ JSON ที่โฮสต์ที่ https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json

[{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "web",
  "site": "https://signin.example.com"
 }
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "web",
  "site": "https://m.example.com"
 },
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example",
  "sha256_cert_fingerprints": [
"F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
  ]
 }
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example.pro",
  "sha256_cert_fingerprints": [
"F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
  ]
 }
}]

จากนั้นในไฟล์ JSON ที่โฮสต์ที่ https://m.example.com/.well-known/assetlinks.json ให้ใส่ไฟล์ลิงก์เนื้อหาดิจิทัลหลัก

[{
 "include": "https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json"
}]

สุดท้าย ประกาศการเชื่อมโยงในแอปทั้งสอง

 1. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงในไฟล์ Manifest ภายใต้ <application>

  <meta-data android:name="asset_statements" android:resource="@string/asset_statements" />
  
 2. เพิ่มทรัพยากรสตริงต่อไปนี้ลงในไฟล์ strings.xml

  <string name="asset_statements" translatable="false">
  [{
   \"include\": \"https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json\"
  }]
  </string>