Bật tính năng tự động đăng nhập trên các ứng dụng và trang web

Nếu ứng dụng dùng Smart Lock cho Mật khẩu chia sẻ cơ sở dữ liệu người dùng với trang web của bạn (hoặc nếu ứng dụng và trang web của bạn dùng nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập được liên kết như tính năng Đăng nhập bằng Google), bạn có thể liên kết ứng dụng đó với trang web để người dùng lưu thông tin xác thực một lần, sau đó tự động đăng nhập vào cả ứng dụng và trang web.

Để liên kết ứng dụng với một trang web, hãy khai báo các mối liên kết bằng cách lưu trữ tệp JSON Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) trên trang web của bạn, rồi thêm đường liên kết vào tệp Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) vào tệp kê khai của ứng dụng.

Bằng cách lưu trữ nội dung khai báo Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số trên trang web, bạn cũng cho phép trang web chia sẻ dữ liệu tự động điền với ứng dụng khi chạy trên Android 8.0 trở lên.

Điều kiện tiên quyết

Miền đăng nhập của trang web phải hoạt động thông qua HTTPS.

Liên kết ứng dụng với trang web

 1. Tạo tệp JSON Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số).

  Ví dụ: để khai báo rằng trang web https://signin.example.com và ứng dụng Android có tên gói com.example có thể dùng chung thông tin đăng nhập, hãy tạo một tệp có tên assetlinks.json với nội dung sau:

  [{
   "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
   "target": {
    "namespace": "web",
    "site": "https://signin.example.com"
   }
   },
   {
   "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
   "target": {
    "namespace": "android_app",
    "package_name": "com.example",
    "sha256_cert_fingerprints": [
     "F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
    ]
   }
   }]
  

  Trường relation là một mảng gồm một hoặc nhiều chuỗi mô tả mối quan hệ đang được khai báo. Để khai báo rằng các ứng dụng và trang web dùng chung thông tin đăng nhập, hãy chỉ định chuỗi delegate_permission/common.get_login_creds.

  Trường target là đối tượng chỉ định tài sản mà nội dung khai báo sẽ áp dụng. Sau đây là các trường xác định một trang web:

  namespace web
  site

  URL của trang web, có định dạng https://domain[:optional_port]; ví dụ: https://www.example.com.

  domain phải đủ điều kiện và phải bỏ qua optional_port khi sử dụng cổng 443 cho HTTPS.

  Đích site chỉ được là miền gốc: bạn không thể giới hạn liên kết ứng dụng với một thư mục con cụ thể. Đừng thêm một đường dẫn vào URL, chẳng hạn như dấu gạch chéo ở cuối.

  Miền con không được cân nhắc để khớp: nghĩa là nếu bạn chỉ định domainwww.example.com, thì miền www.counter.example.com sẽ không được liên kết với ứng dụng của bạn.

  Sau đây là các trường xác định một ứng dụng Android:

  namespace android_app
  package_name Tên gói được khai báo trong tệp kê khai của ứng dụng. Ví dụ: com.example.android
  sha256_cert_fingerprints Vân tay số SHA256 của chứng chỉ ký ứng dụng. Bạn có thể dùng lệnh sau để tạo vân tay số:
  $ keytool -list -v -keystore my-release-key.keystore

  Vui lòng xem tài liệu tham khảo về Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số để biết thông tin chi tiết.

 2. Lưu trữ tệp JSON chứa Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) tại vị trí sau trên miền đăng nhập:

  https://domain[:optional_port]/.well-known/assetlinks.json

  Ví dụ: nếu miền đăng nhập của bạn là signin.example.com, hãy lưu trữ tệp JSON tại https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json.

  Loại MIME cho tệp Digital Asset Link (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) phải là JSON. Hãy đảm bảo máy chủ gửi một tiêu đề Content-Type: application/json trong phản hồi.

 3. Đảm bảo rằng máy chủ lưu trữ cho phép Google truy xuất tệp Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) của bạn. Nếu bạn có tệp robots.txt, tệp đó phải cho phép tác nhân Googlebot truy xuất /.well-known/assetlinks.json. Hầu hết các trang web chỉ cần cho phép mọi tác nhân tự động truy xuất tệp trong đường dẫn /.well-known/ để các dịch vụ khác có thể truy cập vào siêu dữ liệu trong những tệp đó:

  User-agent: *
  Allow: /.well-known/
  

 4. Khai báo mối liên kết trong ứng dụng Android.

  1. Thêm dòng sau vào tệp kê khai trong <application>:

    <meta-data android:name="asset_statements" android:resource="@string/asset_statements" />
   
  2. Thêm một tài nguyên chuỗi asset_statements vào tệp strings.xml. Chuỗi asset_statements là một đối tượng JSON chỉ định các tệp assetlinks.json cần tải. Bạn phải thoát mọi dấu nháy đơn và dấu ngoặc kép mà bạn dùng trong chuỗi. Ví dụ:

    <string name="asset_statements" translatable="false">
    [{
     \"include\": \"https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json\"
    }]
    </string>
   
    > GET /.well-known/assetlinks.json HTTP/1.1
    > User-Agent: curl/7.35.0
    > Host: signin.example.com
   
    < HTTP/1.1 200 OK
    < Content-Type: application/json
   
 5. Xuất bản ứng dụng lên Cửa hàng Google Play. Thông tin này cần được phát hành trên kênh công khai để các mối liên kết được tiếp nhận.

 6. (Không bắt buộc) Hoàn tất và gửi biểu mẫu liên kết Smart Lock cho Mật khẩu để cho biết rằng bạn đã thực hiện quy trình này. Google định kỳ kiểm tra xem các đơn vị liên kết được gửi thông qua biểu mẫu có thực sự hoạt động hay không và có thể liên hệ với bạn trong trường hợp có vấn đề.

Khi quá trình xác minh hoàn tất, người dùng ứng dụng có thể lưu thông tin xác thực của họ trên ứng dụng hoặc trang web của bạn và tự động được đăng nhập vào cả hai ứng dụng.

Ví dụ: Liên kết nhiều ứng dụng với một trang web

Bạn có thể liên kết nhiều ứng dụng với một trang web bằng cách chỉ định từng ứng dụng trong tệp Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số). Ví dụ: để liên kết ứng dụng com.examplecom.example.pro với trang web tại https://signin.example.com/, hãy chỉ định cả hai ứng dụng trong tệp JSON được lưu trữ tại https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json:

[{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "web",
  "site": "https://signin.example.com"
 }
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example",
  "sha256_cert_fingerprints": [
"F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
  ]
 }
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example.pro",
  "sha256_cert_fingerprints": [
"F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
  ]
 }
}]

Sau đó, hãy khai báo mối liên kết này trong cả hai ứng dụng:

 1. Thêm dòng sau vào tệp kê khai trong <application>:

  <meta-data android:name="asset_statements" android:resource="@string/asset_statements" />
  
 2. Thêm tài nguyên chuỗi sau vào tệp strings.xml:

  <string name="asset_statements" translatable="false">
  [{
   \"include\": \"https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json\"
  }]
  </string>
  

Ví dụ: Liên kết ứng dụng với nhiều trang web

Bạn có thể liên kết ứng dụng với nhiều trang web bằng cách chỉ định từng trang web trong tệp Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) và lưu trữ tệp trên từng trang web. Ví dụ: để liên kết ứng dụng com.examplecom.example.pro với trang web tại https://signin.example.com/https://m.example.com/, hãy chỉ định cả hai ứng dụng và cả hai trang web trong tệp JSON được lưu trữ tại https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json:

[{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "web",
  "site": "https://signin.example.com"
 }
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "web",
  "site": "https://m.example.com"
 },
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example",
  "sha256_cert_fingerprints": [
"F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
  ]
 }
},{
 "relation": ["delegate_permission/common.get_login_creds"],
 "target": {
  "namespace": "android_app",
  "package_name": "com.example.pro",
  "sha256_cert_fingerprints": [
"F2:52:4D:82:E7:1E:68:AF:8C:BC:EA:B0:A2:83:C8:FE:82:51:CF:63:09:6A:4C:64:AE:F4:43:27:20:40:D2:4B"
  ]
 }
}]

Sau đó, trong tệp JSON được lưu trữ tại https://m.example.com/.well-known/assetlinks.json, hãy thêm tệp Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) chính:

[{
 "include": "https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json"
}]

Cuối cùng, hãy khai báo mối liên kết này trong cả hai ứng dụng:

 1. Thêm dòng sau vào tệp kê khai trong <application>:

  <meta-data android:name="asset_statements" android:resource="@string/asset_statements" />
  
 2. Thêm tài nguyên chuỗi sau vào tệp strings.xml:

  <string name="asset_statements" translatable="false">
  [{
   \"include\": \"https://signin.example.com/.well-known/assetlinks.json\"
  }]
  </string>