Thử đăng nhập cho Android

Sử dụng ứng dụng mẫu Android để xem cách hoạt động của tính năng Đăng nhập hoặc thêm tính năng Đăng nhập vào ứng dụng hiện có.

Bắt buộc: Phiên bản mới nhất của Android StudioDịch vụ Google Play.

Tải dự án

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng mẫu dịch vụ của Google, hãy xem kho lưu trữ google-services.

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

Mở Android Studio

Chọn File > Open (Tệp > Mở), duyệt xem vị trí bạn đã sao chép kho lưu trữ google-services và mở google-services/android/signin.

Định cấu hình dự án Google API Console

Để dùng mẫu này, bạn cần định cấu hình dự án Bảng điều khiển API của Google với một ứng dụng Android và một ứng dụng web:
 1. Mở một dự án hiện có trong Bảng điều khiển API hoặc tạo một dự án nếu bạn chưa có.
 2. Trên trang màn hình xin phép bằng OAuth, hãy đảm bảo tất cả thông tin đều đầy đủ và chính xác.
 3. Trên trang Thông tin xác thực, hãy tạo một mã ứng dụng khách loại Android. Tên gói của ứng dụng mẫu là com.google.samples.quickstart.signin. Bạn cũng cần cung cấp hàm băm SHA-1 từ dấu vân tay chứng chỉ ký của mình. Vui lòng xem phần Xác thực khách hàng để biết thông tin.
 4. Trên trang Thông tin xác thực, hãy tạo một mã ứng dụng khách của loại Ứng dụng web. Bạn có thể để trống các trường Nguồn gốc JavaScript được uỷ quyền và URI chuyển hướng được uỷ quyền. Mã ứng dụng khách web này là bắt buộc theo yêu cầu của các ví dụ IdTokenActivityServerAuthCodeActivity của mẫu. Trong một ứng dụng thực tế, mã ứng dụng khách này sẽ đại diện cho máy chủ phụ trợ của ứng dụng.
 5. Sao chép và dán mã ứng dụng khách vào tệp strings.xml của dự án:

  <string name="server_client_id">YOUR_SERVER_CLIENT_ID</string>

Chạy mẫu

Giờ đây, bạn đã sẵn sàng tạo mẫu và chạy mẫu trong Android Studio.

Tạo mẫu rồi nhấp vào nút chạy, sau đó chọn một thiết bị hoặc trình mô phỏng đã kết nối với phiên bản Dịch vụ Google Play mới nhất.

Cách thức hoạt động

Ứng dụng tạo một GoogleSignInClient, chỉ định các tuỳ chọn đăng nhập mà ứng dụng cần. Sau đó, khi người dùng nhấp vào nút đăng nhập, ứng dụng sẽ bắt đầu ý định đăng nhập để nhắc người dùng đăng nhập bằng Tài khoản Google.

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();
// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

Các bước tiếp theo

Nếu bạn muốn biết cách triển khai tính năng Đăng nhập bằng Google trong ứng dụng của mình, hãy xem hướng dẫn triển khai của chúng tôi.

Thêm tính năng đăng nhập vào ứng dụng

Bạn có trải nghiệm tốt không? Bạn gặp sự cố? Hãy cho chúng tôi biết!