Bật quyền truy cập phía máy chủ

Với quy trình Thêm thông tin đăng nhập trước đó, ứng dụng của bạn chỉ xác thực người dùng ở phía máy khách. Trong trường hợp đó, bạn chỉ có thể truy cập vào các API của Google khi người dùng đang sử dụng ứng dụng. Nếu bạn muốn máy chủ của mình có thể thực hiện các lệnh gọi API của Google thay cho người dùng (có thể là khi họ không kết nối mạng), thì máy chủ của bạn cần có một mã truy cập.

Trước khi bắt đầu

Cấp quyền truy cập API phía máy chủ cho ứng dụng

 1. Khi bạn định cấu hình tính năng Đăng nhập bằng Google, hãy tạo đối tượng GoogleSignInOptions bằng phương thức requestServerAuthCode và chỉ định các phạm vi mà phần phụ trợ của ứng dụng cần truy cập bằng phương thức requestScopes.

  Truyền mã ứng dụng khách của máy chủ vào phương thức requestServerAuthCode.

  // Configure sign-in to request offline access to the user's ID, basic
  // profile, and Google Drive. The first time you request a code you will
  // be able to exchange it for an access token and refresh token, which
  // you should store. In subsequent calls, the code will only result in
  // an access token. By asking for profile access (through
  // DEFAULT_SIGN_IN) you will also get an ID Token as a result of the
  // code exchange.
  String serverClientId = getString(R.string.server_client_id);
  GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
      .requestScopes(new Scope(Scopes.DRIVE_APPFOLDER))
      .requestServerAuthCode(serverClientId)
      .requestEmail()
      .build();
 2. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, hãy lấy mã xác thực cho người dùng bằng getServerAuthCode:

  Task<GoogleSignInAccount> task = GoogleSignIn.getSignedInAccountFromIntent(data);
  try {
    GoogleSignInAccount account = task.getResult(ApiException.class);
    String authCode = account.getServerAuthCode();
  
    // Show signed-un UI
    updateUI(account);
  
    // TODO(developer): send code to server and exchange for access/refresh/ID tokens
  } catch (ApiException e) {
    Log.w(TAG, "Sign-in failed", e);
    updateUI(null);
  }
 3. Gửi mã xác thực đến phần phụ trợ của ứng dụng bằng cách sử dụng phương thức POST qua HTTPS:

  HttpPost httpPost = new HttpPost("https://yourbackend.example.com/authcode");
  
  try {
    List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>(1);
    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("authCode", authCode));
    httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs));
  
    HttpResponse response = httpClient.execute(httpPost);
    int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
    final String responseBody = EntityUtils.toString(response.getEntity());
  } catch (ClientProtocolException e) {
    Log.e(TAG, "Error sending auth code to backend.", e);
  } catch (IOException e) {
    Log.e(TAG, "Error sending auth code to backend.", e);
  }
  
 4. Trên máy chủ phụ trợ của ứng dụng, hãy đổi mã xác thực để truy cập và làm mới mã thông báo. Sử dụng mã truy cập để gọi API của Google thay cho người dùng và tuỳ ý lưu trữ mã làm mới để lấy mã truy cập mới khi mã truy cập hết hạn.

  Nếu đã yêu cầu quyền truy cập vào hồ sơ, bạn cũng sẽ nhận được mã thông báo mã nhận dạng chứa thông tin cơ bản về hồ sơ của người dùng.

  Ví dụ:

  Java
  // (Receive authCode via HTTPS POST)
  
  
  if (request.getHeader("X-Requested-With") == null) {
   // Without the `X-Requested-With` header, this request could be forged. Aborts.
  }
  
  // Set path to the Web application client_secret_*.json file you downloaded from the
  // Google API Console: https://console.cloud.google.com/apis/credentials
  // You can also find your Web application client ID and client secret from the
  // console and specify them directly when you create the GoogleAuthorizationCodeTokenRequest
  // object.
  String CLIENT_SECRET_FILE = "/path/to/client_secret.json";
  
  // Exchange auth code for access token
  GoogleClientSecrets clientSecrets =
    GoogleClientSecrets.load(
      JacksonFactory.getDefaultInstance(), new FileReader(CLIENT_SECRET_FILE));
  GoogleTokenResponse tokenResponse =
       new GoogleAuthorizationCodeTokenRequest(
         new NetHttpTransport(),
         JacksonFactory.getDefaultInstance(),
         "https://oauth2.googleapis.com/token",
         clientSecrets.getDetails().getClientId(),
         clientSecrets.getDetails().getClientSecret(),
         authCode,
         REDIRECT_URI) // Specify the same redirect URI that you use with your web
                 // app. If you don't have a web version of your app, you can
                 // specify an empty string.
         .execute();
  
  String accessToken = tokenResponse.getAccessToken();
  
  // Use access token to call API
  GoogleCredential credential = new GoogleCredential().setAccessToken(accessToken);
  Drive drive =
    new Drive.Builder(new NetHttpTransport(), JacksonFactory.getDefaultInstance(), credential)
      .setApplicationName("Auth Code Exchange Demo")
      .build();
  File file = drive.files().get("appfolder").execute();
  
  // Get profile info from ID token
  GoogleIdToken idToken = tokenResponse.parseIdToken();
  GoogleIdToken.Payload payload = idToken.getPayload();
  String userId = payload.getSubject(); // Use this value as a key to identify a user.
  String email = payload.getEmail();
  boolean emailVerified = Boolean.valueOf(payload.getEmailVerified());
  String name = (String) payload.get("name");
  String pictureUrl = (String) payload.get("picture");
  String locale = (String) payload.get("locale");
  String familyName = (String) payload.get("family_name");
  String givenName = (String) payload.get("given_name");
  
  Python
  from apiclient import discovery
  import httplib2
  from oauth2client import client
  
  # (Receive auth_code by HTTPS POST)
  
  
  # If this request does not have `X-Requested-With` header, this could be a CSRF
  if not request.headers.get('X-Requested-With'):
    abort(403)
  
  # Set path to the Web application client_secret_*.json file you downloaded from the
  # Google API Console: https://console.cloud.google.com/apis/credentials
  CLIENT_SECRET_FILE = '/path/to/client_secret.json'
  
  # Exchange auth code for access token, refresh token, and ID token
  credentials = client.credentials_from_clientsecrets_and_code(
    CLIENT_SECRET_FILE,
    ['https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata', 'profile', 'email'],
    auth_code)
  
  # Call Google API
  http_auth = credentials.authorize(httplib2.Http())
  drive_service = discovery.build('drive', 'v3', http=http_auth)
  appfolder = drive_service.files().get(fileId='appfolder').execute()
  
  # Get profile info from ID token
  userid = credentials.id_token['sub']
  email = credentials.id_token['email']