Thử đăng nhập cho Android

Sử dụng ứng dụng mẫu Android của chúng tôi để xem cách tính năng Đăng nhập hoạt động hoặc thêm tính năng Đăng nhập vào ứng dụng hiện có.

Bắt buộc: Phiên bản mới nhất của Android StudioDịch vụ Google Play.

Tải dự án

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng mẫu dịch vụ của Google, hãy xem kho lưu trữ google-services.

$ git clone https://github.com/googlesamples/google-services.git

Mở Android Studio

Chọn File > Open (Tệp > Mở), duyệt đến nơi bạn đã sao chép kho lưu trữ google-services rồi mở google-services/android/signin.

Định cấu hình dự án trên Bảng điều khiển API của Google

Để sử dụng mẫu này, bạn cần định cấu hình dự án Google API Console bằng một ứng dụng Android và một ứng dụng Ứng dụng web:
 1. Mở một dự án hiện có trong Bảng điều khiển API hoặc tạo một dự án nếu bạn chưa có dự án nào.
 2. Trên trang màn hình xin phép bằng OAuth, hãy đảm bảo tất cả thông tin đều đầy đủ và chính xác.
 3. Trên trang Thông tin xác thực, hãy tạo một mã ứng dụng khách loại Android. Tên gói của ứng dụng mẫu là com.google.samples.quickstart.signin. Bạn cũng sẽ cần cung cấp hàm băm SHA-1 từ dấu vân tay chứng chỉ ký của mình. Hãy xem bài viết Xác thực ứng dụng của bạn để biết thông tin.
 4. Trên trang Thông tin xác thực, hãy tạo một mã ứng dụng khách của loại Ứng dụng web. Bạn có thể để trống các trường Nguồn gốc JavaScript được phép và URI chuyển hướng được uỷ quyền. Mã ứng dụng web này được yêu cầu theo các ví dụ về IdTokenActivityServerAuthCodeActivity của mẫu. Trong một ứng dụng thực, mã ứng dụng khách này sẽ đại diện cho máy chủ phụ trợ của ứng dụng.
 5. Sao chép và dán mã ứng dụng khách vào tệp strings.xml của dự án:

  <string name="server_client_id">YOUR_SERVER_CLIENT_ID</string>

Chạy mẫu

Giờ đây, bạn đã sẵn sàng tạo mẫu và chạy mẫu đó trong Android Studio.

Tạo mẫu và nhấp vào nút chạy rồi chọn một thiết bị hoặc trình mô phỏng đã kết nối với phiên bản mới nhất của Dịch vụ Google Play.

Cách hoạt động

Ứng dụng tạo một GoogleSignInClient, chỉ định các tuỳ chọn đăng nhập mà ứng dụng cần. Sau đó, khi người dùng nhấp vào nút đăng nhập, ứng dụng sẽ bắt đầu ý định đăng nhập, nhắc người dùng đăng nhập bằng Tài khoản Google.

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();
// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);
private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

Các bước tiếp theo

Nếu bạn muốn biết cách triển khai tính năng Đăng nhập bằng Google trong ứng dụng của mình, hãy xem hướng dẫn triển khai của chúng tôi.

Thêm tính năng đăng nhập vào ứng dụng

Bạn có trải nghiệm tốt không? Bạn gặp rắc rối? Hãy cho chúng tôi biết!