Jesteśmy zaprzestanie Platform Biblioteka Google Sign-In JavaScript do sieci . Dla uwierzytelniania i logowania użytkownika, użyj Google Identity Services SDK dla obu sieci i Androida zamiast .

Dodaj logowanie Google do swojej aplikacji na Androida

Skonfiguruj logowanie Google:

// Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
// profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
    .requestEmail()
    .build();

// Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);

Następnie po kliknięciu przycisku logowania rozpocznij intencję logowania:

private void signIn() {
  Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
  startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
}

Użytkownik jest proszony o wybranie konta Google, na które ma się zalogować. Jeśli zażądałeś zakresów poza profile , openid email i identyfikatorem openid , użytkownik zostanie również poproszony o udzielenie dostępu do żądanych zasobów.

Na koniec zajmij się wynikiem działania:

@Override
public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

  // Result returned from launching the Intent from GoogleSignInClient.getSignInIntent(...);
  if (requestCode == RC_SIGN_IN) {
    // The Task returned from this call is always completed, no need to attach
    // a listener.
    Task<GoogleSignInAccount> task = GoogleSignIn.getSignedInAccountFromIntent(data);
    handleSignInResult(task);
  }
}
private void handleSignInResult(Task<GoogleSignInAccount> completedTask) {
  try {
    GoogleSignInAccount account = completedTask.getResult(ApiException.class);

    // Signed in successfully, show authenticated UI.
    updateUI(account);
  } catch (ApiException e) {
    // The ApiException status code indicates the detailed failure reason.
    // Please refer to the GoogleSignInStatusCodes class reference for more information.
    Log.w(TAG, "signInResult:failed code=" + e.getStatusCode());
    updateUI(null);
  }
}
Gotowy do zintegrowania logowania Google ze swoją aplikacją na Androida?