Gợi ý số điện thoại

API Gợi ý số điện thoại, một thư viện được Dịch vụ Google Play cung cấp, cung cấp một cách dễ dàng để hiển thị số điện thoại của người dùng (dựa trên SIM) dưới dạng gợi ý.

Lợi ích của việc sử dụng Gợi ý số điện thoại bao gồm:

 • Không cần yêu cầu cấp quyền nào khác
 • Người dùng không cần nhập số điện thoại theo cách thủ công
 • Không cần có Tài khoản Google
 • Không liên quan trực tiếp đến quy trình đăng nhập/đăng ký
 • Hỗ trợ nhiều hơn cho các phiên bản Android so với tính năng Tự động điền

Trước khi bắt đầu

Để chuẩn bị cho ứng dụng của bạn, hãy hoàn tất các bước trong những phần sau.

Định cấu hình ứng dụng

Thêm Dịch vụ Google Play phần phụ thuộc cho API Gợi ý số điện thoại vào tệp bản dựng Gradle của mô-đun, thường là app/build.gradle:

 apply plugin: 'com.android.application'

 ...

 dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:21.2.0'
 }

Cách hoạt động

API Gợi ý số điện thoại sử dụng PendingIntent để bắt đầu luồng. Sau khi PendingIntent chạy, người dùng sẽ hiển thị với một giao diện người dùng, liệt kê tất cả các số điện thoại (dựa trên SIM). Người dùng có thể sau đó chọn chọn số điện thoại mà họ muốn sử dụng hoặc huỷ quy trình. Sau đó, nhà phát triển sẽ nhận được số điện thoại đã chọn để truy xuất từ Intent.

Cài đặt và giao diện người dùng Gợi ý số điện thoại.
Hình 1. Giao diện người dùng và chế độ cài đặt Gợi ý số điện thoại

Tạo đối tượng GetPhoneNumbeHintIntentRequest

Bắt đầu bằng cách tạo đối tượng GetPhoneNumberHintIntentRequest bằng phương thức đã cung cấp GetPhoneNumberHintIntentRequest.Builder() . Sau đó, đối tượng yêu cầu này có thể được dùng để lấy Intent cho việc bắt đầu Luồng gợi ý số điện thoại.

Kotlin

val request: GetPhoneNumberHintIntentRequest = GetPhoneNumberHintIntentRequest.builder().build()

Java

GetPhoneNumberHintIntentRequest request = GetPhoneNumberHintIntentRequest.builder().build();

Yêu cầu gợi ý số điện thoại

Gọi SignInClient.getPhoneNumberHintIntent(), truyền vào đối tượng GetPhoneNumberHintIntentRequest trước đó, để truy xuất PendingIntent nhằm bắt đầu luồng Gợi ý số điện thoại.

Kotlin

val phoneNumberHintIntentResultLauncher = ...

Identity.getSignInClient(activity)
.getPhoneNumberHintIntent(request)
.addOnSuccessListener { result: PendingIntent ->
 try {
  phoneNumberHintIntentResultLauncher.launch(
   IntentSenderRequest.Builder(result).build()
  )
 } catch (e: Exception) {
   Log.e(TAG, "Launching the PendingIntent failed")
 }
}
.addOnFailureListener {
  Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed")
}

Java

ActivityResultLauncher phoneNumberHintIntentResultLauncher = ...

Identity.getSignInClient(activity)
 .getPhoneNumberHintIntent(request)
 .addOnSuccessListener( result -> {
   try {
     phoneNumberHintIntentResultLauncher.launch(result.getIntentSender());
   } catch(Exception e) {
     Log.e(TAG, "Launching the PendingIntent failed", e);
   }
 })
 .addOnFailureListener(e -> {
   Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed", e);
 });

Truy xuất số điện thoại

Truyền Intent vào SignInClient.getPhoneNumberFromIntent để truy xuất số điện thoại.

Kotlin

val phoneNumberHintIntentResultLauncher =
registerForActivityResult(ActivityResultContracts.StartIntentSenderForResult()) { result ->
   try {
     val phoneNumber = Identity.getSignInClient(activity).getPhoneNumberFromIntent(result.data)
   } catch(e: Exception) {
     Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed")
   }
 }

Java

ActivityResultLauncher phoneNumberHintIntentResultLauncher =
 registerForActivityResult(
   new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
   new ActivityResultCallback() {
     @Override
     public void onActivityResult(ActivityResult result) {
       try {
         String phoneNumber = Identity.getSignInClient(activity).getPhoneNumberFromIntent(result.getData());
       } catch {
         Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed", e);
       }
     }
 });