คำแนะนำหมายเลขโทรศัพท์

Phone Number Hint API ซึ่งเป็นไลบรารีที่ขับเคลื่อนโดยบริการ Google Play ให้คุณแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ (แบบซิม) เป็นคำแนะนำได้อย่างราบรื่น

ประโยชน์ของการใช้คําแนะนําหมายเลขโทรศัพท์มีดังนี้

 • ไม่ต้องมีคำขอสิทธิ์เพิ่มเติม
 • ไม่ต้องให้ผู้ใช้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์เอง
 • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Google
 • ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเวิร์กโฟลว์การลงชื่อเข้าใช้/ลงชื่อสมัครใช้
 • รองรับ Android เวอร์ชันต่างๆ ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการป้อนข้อความอัตโนมัติ

ก่อนเริ่มต้น

ทําตามขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้เพื่อเตรียมแอป

กำหนดค่าแอป

เพิ่มการอ้างอิงบริการ Google Play สำหรับ Phone Number Hint API ในไฟล์บิลด์ Gradle ของโมดูล ซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ app/build.gradle

 apply plugin: 'com.android.application'

 ...

 dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:21.2.0'
 }

วิธีการทำงาน

Phone Number Hint API ใช้ PendingIntent เพื่อเริ่มขั้นตอนการดำเนินการ เมื่อเปิดตัว PendingIntent แล้ว ระบบจะแสดง UI ให้ผู้ใช้เห็น และแสดงหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมด (แบบซิม) จากนั้นผู้ใช้สามารถ เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการใช้ หรือยกเลิกขั้นตอนได้ จากนั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะเรียกดูหมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกได้จากIntent

UI และการตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์
ภาพที่ 1 UI และการตั้งค่า UI คำแนะนำหมายเลขโทรศัพท์

สร้างออบเจ็กต์ GetPhoneNumbeHintIntentRequest

เริ่มต้นด้วยการสร้างออบเจ็กต์ GetPhoneNumberHintIntentRequest โดยใช้เมธอด GetPhoneNumberHintIntentRequest.Builder() ที่ให้ไว้ จากนั้นจะใช้ออบเจ็กต์คำขอนี้เพื่อรับ Intent เพื่อเริ่มขั้นตอน "หมายเลขโทรศัพท์"

Kotlin

val request: GetPhoneNumberHintIntentRequest = GetPhoneNumberHintIntentRequest.builder().build()

Java

GetPhoneNumberHintIntentRequest request = GetPhoneNumberHintIntentRequest.builder().build();

ขอคำแนะนำหมายเลขโทรศัพท์

เรียกใช้ SignInClient.getPhoneNumberHintIntent() โดยส่งผ่านออบเจ็กต์ GetPhoneNumberHintIntentRequest ก่อนหน้าเพื่อเรียกข้อมูล PendingIntent เพื่อเริ่มขั้นตอนคำแนะนำหมายเลขโทรศัพท์

Kotlin

val phoneNumberHintIntentResultLauncher = ...

Identity.getSignInClient(activity)
.getPhoneNumberHintIntent(request)
.addOnSuccessListener { result: PendingIntent ->
 try {
  phoneNumberHintIntentResultLauncher.launch(
   IntentSenderRequest.Builder(result).build()
  )
 } catch (e: Exception) {
   Log.e(TAG, "Launching the PendingIntent failed")
 }
}
.addOnFailureListener {
  Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed")
}

Java

ActivityResultLauncher phoneNumberHintIntentResultLauncher = ...

Identity.getSignInClient(activity)
 .getPhoneNumberHintIntent(request)
 .addOnSuccessListener( result -> {
   try {
     phoneNumberHintIntentResultLauncher.launch(result.getIntentSender());
   } catch(Exception e) {
     Log.e(TAG, "Launching the PendingIntent failed", e);
   }
 })
 .addOnFailureListener(e -> {
   Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed", e);
 });

กำลังเรียกหมายเลขโทรศัพท์

ส่งผ่าน Intent ไปยัง SignInClient.getPhoneNumberFromIntent เพื่อเรียกดูหมายเลขโทรศัพท์

Kotlin

val phoneNumberHintIntentResultLauncher =
registerForActivityResult(ActivityResultContracts.StartIntentSenderForResult()) { result ->
   try {
     val phoneNumber = Identity.getSignInClient(activity).getPhoneNumberFromIntent(result.data)
   } catch(e: Exception) {
     Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed")
   }
 }

Java

ActivityResultLauncher phoneNumberHintIntentResultLauncher =
 registerForActivityResult(
   new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
   new ActivityResultCallback() {
     @Override
     public void onActivityResult(ActivityResult result) {
       try {
         String phoneNumber = Identity.getSignInClient(activity).getPhoneNumberFromIntent(result.getData());
       } catch {
         Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed", e);
       }
     }
 });