Gợi ý số điện thoại

API Gợi ý số điện thoại, một thư viện do Dịch vụ Google Play cung cấp, cung cấp một cách dễ dàng để hiển thị số điện thoại của người dùng (dựa trên SIM) dưới dạng gợi ý.

Lợi ích của việc sử dụng Gợi ý số điện thoại bao gồm:

 • Không cần thêm yêu cầu cấp quyền
 • Giúp người dùng không cần phải tự nhập số điện thoại
 • Không cần tài khoản Google
 • Không liên quan trực tiếp đến quy trình đăng nhập/đăng ký
 • Hỗ trợ tốt hơn cho các phiên bản Android so với tính năng Tự động điền

Trước khi bắt đầu

Để chuẩn bị cho ứng dụng của bạn, hãy hoàn tất các bước trong những phần sau.

Định cấu hình ứng dụng

Thêm phần phụ thuộc Dịch vụ Google Play dành cho API gợi ý số điện thoại vào tệp bản dựng Gradle của mô-đun, thường là app/build.gradle:

 apply plugin: 'com.android.application'

 ...

 dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0'
 }

Cách thức hoạt động

API Gợi ý số điện thoại sử dụng PendingIntent để bắt đầu quy trình. Sau khi PendingIntent được chạy, người dùng sẽ thấy một giao diện người dùng, liệt kê tất cả các số điện thoại (dựa trên SIM). Sau đó, người dùng có thể chọn một số điện thoại mà họ muốn sử dụng hoặc huỷ quy trình. Sau đó, nhà phát triển sẽ được cung cấp số điện thoại đã chọn để truy xuất từ Intent.

Giao diện người dùng gợi ý và cài đặt số điện thoại.
Hình 1. Giao diện người dùng và các tùy chọn cài đặt gợi ý cho số điện thoại

Tạo đối tượng GetPhoneNumbeHintIntentRequest

Bắt đầu bằng cách tạo một đối tượng GetPhoneNumberHintIntentRequest thông qua phương thức GetPhoneNumberHintIntentRequest.Builder() được cung cấp. Sau đó, bạn có thể dùng đối tượng yêu cầu này để lấy Intent nhằm bắt đầu quy trình Gợi ý số điện thoại.

Kotlin

val request: GetPhoneNumberHintIntentRequest = GetPhoneNumberHintIntentRequest.builder().build()

Java

GetPhoneNumberHintIntentRequest request = GetPhoneNumberHintIntentRequest.builder().build();

Gợi ý yêu cầu về số điện thoại

Gọi SignInClient.getPhoneNumberHintIntent(), chuyển vào đối tượng GetPhoneNumberHintIntentRequest trước đó để truy xuất PendingIntent để bắt đầu quy trình Gợi ý số điện thoại.

Kotlin

val phoneNumberHintIntentResultLauncher = ...

Identity.getSignInClient(activity)
.getPhoneNumberHintIntent(request)
.addOnSuccessListener { result: PendingIntent ->
 try {
  phoneNumberHintIntentResultLauncher.launch(
   IntentSenderRequest.Builder(result).build()
  )
 } catch (e: Exception) {
   Log.e(TAG, "Launching the PendingIntent failed")
 }
}
.addOnFailureListener {
  Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed")
}

Java

ActivityResultLauncher phoneNumberHintIntentResultLauncher = ...

Identity.getSignInClient(activity)
 .getPhoneNumberHintIntent(request)
 .addOnSuccessListener( result -> {
   try {
     phoneNumberHintIntentResultLauncher.launch(result.getIntentSender());
   } catch(Exception e) {
     Log.e(TAG, "Launching the PendingIntent failed", e);
   }
 })
 .addOnFailureListener(e -> {
   Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed", e);
 });

Đang truy xuất số điện thoại

Truyền Intent vào SignInClient.getPhoneNumberFromIntent để truy xuất số điện thoại.

Kotlin

val phoneNumberHintIntentResultLauncher =
registerForActivityResult(ActivityResultContracts.StartIntentSenderForResult()) { result ->
   try {
     val phoneNumber = Identity.getSignInClient(activity).getPhoneNumberFromIntent(result.data)
   } catch(e: Exception) {
     Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed")
   }
 }

Java

ActivityResultLauncher phoneNumberHintIntentResultLauncher =
 registerForActivityResult(
   new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
   new ActivityResultCallback() {
     @Override
     public void onActivityResult(ActivityResult result) {
       try {
         String phoneNumber = Identity.getSignInClient(activity).getPhoneNumberFromIntent(result.getData());
       } catch {
         Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed", e);
       }
     }
 });