Cảnh báo: Dữ liệu này được cung cấp theo Chính sách dữ liệu người dùng của Google . Vui lòng xem xét và tuân thủ chính sách. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc đình chỉ dự án hoặc tạm ngưng tài khoản.
One Tap là cơ chế đăng nhập đa nền tảng mới của chúng tôi dành cho Android và Web, hỗ trợ và hợp lý hóa nhiều loại thông tin xác thực.