Warning: This data is provided under the Google User Data Policy. Please review and comply with the policy. Failure to do so may result in project suspension or account suspension.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English
One Tap là cơ chế đăng nhập đa nền tảng mới của chúng tôi dành cho Android và Web, hỗ trợ và hợp lý hóa nhiều loại thông tin xác thực.