Đăng nhập trên TV và các thiết bị đầu vào hạn chế

Bạn có thể cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng Tài khoản Google trên những thiết bị có khả năng nhập liệu hạn chế, chẳng hạn như TV có kết nối Internet.

Ứng dụng hiển thị một mã ngắn và URL đăng nhập cho người dùng. Sau đó, người dùng mở URL đăng nhập trong trình duyệt web, nhập mã và cấp quyền cho ứng dụng để truy cập vào thông tin đăng nhập của người dùng. Cuối cùng, ứng dụng nhận được xác nhận và người dùng đã đăng nhập.

Để sử dụng quy trình đăng nhập này, ứng dụng phải chạy trên một thiết bị đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Thiết bị phải có khả năng hiển thị URL gồm 40 ký tự và mã người dùng gồm 15 ký tự, cùng với hướng dẫn cho người dùng.
 • Thiết bị phải được kết nối với Internet.

Nhận mã ứng dụng khách và mật khẩu ứng dụng khách

Ứng dụng của bạn cần có mã ứng dụng khách OAuth 2.0 và mật khẩu ứng dụng khách để gửi yêu cầu đến các điểm cuối đăng nhập của Google.

Để tìm mã ứng dụng khách và mật khẩu ứng dụng khách của dự án, hãy làm như sau:

 1. Chọn một thông tin xác thực OAuth 2.0 hiện có hoặc mở trang Thông tin xác thực.
 2. Tạo thông tin xác thực OAuth 2.0 cho dự án bằng cách nhấp vào Create credentials > OAuth client ID (Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng khách OAuth) rồi cung cấp thông tin cần thiết để tạo thông tin xác thực.
 3. Tìm ID ứng dụng khách trong phần Mã ứng dụng khách OAuth 2.0. Để biết thông tin chi tiết, hãy nhấp vào mã ứng dụng khách.

Nếu bạn đang tạo một mã ứng dụng khách mới, hãy chọn loại ứng dụng TV và thiết bị đầu vào hạn chế.

Lấy mã người dùng và URL xác minh

Sau khi người dùng yêu cầu đăng nhập bằng Tài khoản Google, bạn sẽ nhận được mã người dùng và URL xác minh bằng cách gửi yêu cầu POST HTTP đến điểm cuối của thiết bị OAuth 2.0 là https://oauth2.googleapis.com/device/code. Thêm mã ứng dụng khách và danh sách phạm vi bạn cần cùng với yêu cầu. Nếu bạn chỉ muốn đăng nhập người dùng bằng Tài khoản Google của họ, hãy chỉ yêu cầu các phạm vi profileemail; hoặc nếu bạn muốn thay mặt người dùng yêu cầu quyền gọi một API được hỗ trợ, hãy yêu cầu các phạm vi bắt buộc ngoài phạm vi profileemail.

Sau đây là ví dụ về yêu cầu đối với một mã người dùng:

POST /device/code HTTP/1.1
Host: oauth2.googleapis.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID&scope=email%20profile

Sử dụng curl:

curl -d "client_id=YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID&scope=email profile" https://oauth2.googleapis.com/device/code

Phản hồi được trả về dưới dạng đối tượng JSON:

 {
 "device_code" : "4/4-GMMhmHCXhWEzkobqIHGG_EnNYYsAkukHspeYUk9E8",
 "user_code" : "GQVQ-JKEC",
 "verification_url" : "https://www.google.com/device",
 "expires_in" : 1800,
 "interval" : 5
}

Ứng dụng của bạn hiển thị các giá trị user_codeverification_url cho người dùng, đồng thời thăm dò điểm cuối đăng nhập tại interval đã chỉ định cho đến khi người dùng đăng nhập hoặc thời gian do expires_in chỉ định trôi qua.

Hiển thị mã người dùng và URL xác minh

Sau khi bạn nhận được mã người dùng và URL xác minh từ điểm cuối của thiết bị, hãy hiển thị các mã đó và hướng dẫn người dùng mở URL rồi nhập mã người dùng.

Giá trị của verification_urluser_code có thể thay đổi. Thiết kế giao diện người dùng theo cách có thể xử lý các giới hạn sau:

 • user_code phải được hiển thị trong một trường đủ rộng để xử lý 15 ký tự có kích thước W.
 • verification_url phải được hiển thị trong một trường đủ rộng để xử lý chuỗi URL dài 40 ký tự.

Cả hai chuỗi đều có thể chứa mọi ký tự có thể in được từ bộ ký tự US- ASCII.

Khi bạn hiển thị chuỗi user_code, đừng sửa đổi chuỗi theo bất kỳ cách nào (chẳng hạn như thay đổi cách viết hoa hoặc chèn các ký tự định dạng khác), vì ứng dụng của bạn có thể bị hỏng nếu định dạng của mã thay đổi trong tương lai.

Bạn có thể sửa đổi chuỗi verification_url bằng cách xoá lược đồ khỏi URL vì mục đích hiển thị nếu muốn. Nếu bạn làm như vậy, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn có thể xử lý cả biến thể "http" và "https". Đừng sửa đổi chuỗi verification_url.

Khi người dùng chuyển đến URL xác minh, họ sẽ thấy một trang tương tự như sau:

Kết nối thiết bị bằng cách nhập mã

Sau khi người dùng nhập mã người dùng, trang web đăng nhập của Google sẽ hiển thị một màn hình xin phép tương tự như sau:

Ví dụ về màn hình xin phép cho một ứng dụng thiết bị

Nếu người dùng nhấp vào Allow (Cho phép), ứng dụng của bạn có thể lấy mã thông báo mã nhận dạng để xác định người dùng, mã truy cập để gọi các API của Google và mã làm mới để lấy mã thông báo mới.

Lấy mã thông báo nhận dạng và mã làm mới

Sau khi ứng dụng hiển thị mã người dùng và URL xác minh, hãy bắt đầu thăm dò điểm cuối mã thông báo (https://oauth2.googleapis.com/token) bằng mã thiết bị mà bạn nhận được từ điểm cuối của thiết bị. Thăm dò điểm cuối của mã thông báo tại khoảng thời gian, tính bằng giây, do giá trị interval chỉ định.

Sau đây là ví dụ về yêu cầu:

POST /token HTTP/1.1
Host: oauth2.googleapis.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

client_id=YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID&client_secret=YOUR_CLIENT_SECRET&code=DEVICE_CODE&grant_type=http://oauth.net/grant_type/device/1.0

Sử dụng curl:

curl -d "client_id=YOUR_CLIENT_ID&client_secret=YOUR_CLIENT_SECRET&code=YOUR_DEVICE_CODE&grant_type=http://oauth.net/grant_type/device/1.0" https://oauth2.googleapis.com/token

Nếu người dùng chưa phê duyệt yêu cầu, thì nội dung phản hồi sẽ như sau:

{
 "error" : "authorization_pending"
}

Ứng dụng của bạn nên lặp lại các yêu cầu này với tốc độ không vượt quá giá trị interval. Nếu ứng dụng của bạn thăm dò ý kiến quá nhanh, thì câu trả lời sẽ như sau:

{
 "error" : "slow_down"
}

Sau khi người dùng đăng nhập và cấp cho ứng dụng của bạn quyền truy cập vào các phạm vi mà bạn yêu cầu, phản hồi cho yêu cầu tiếp theo của ứng dụng sẽ bao gồm mã nhận dạng, mã truy cập và mã làm mới:

{
 "access_token": "ya29.AHES6ZSuY8f6WFLswSv0HZLP2J4cCvFSj-8GiZM0Pr6cgXU",
 "token_type": "Bearer",
 "expires_in": 3600,
 "refresh_token": "1/551G1yXUqgkDGnkfFk6ZbjMMMDIMxo3JFc8lY8CAR-Q",
 "id_token": "eyJhbGciOiJSUzI..."
}

Khi nhận được phản hồi này, ứng dụng của bạn có thể giải mã mã thông báo nhận dạng để lấy thông tin hồ sơ cơ bản về người dùng đã đăng nhập hoặc gửi mã thông báo mã nhận dạng đến máy chủ phụ trợ của ứng dụng để xác thực an toàn với máy chủ. Ngoài ra, ứng dụng của bạn có thể sử dụng mã truy cập để gọi các API Google mà người dùng đã uỷ quyền.

Mã thông báo truy cập và giá trị nhận dạng có thời gian hoạt động có giới hạn. Để duy trì trạng thái đăng nhập của người dùng sau thời gian hoạt động của mã thông báo, hãy lưu trữ mã làm mới và dùng mã đó để yêu cầu mã thông báo mới.

Lấy thông tin hồ sơ người dùng từ mã thông báo giá trị nhận dạng

Bạn có thể nhận thông tin hồ sơ về người dùng đã đăng nhập bằng cách giải mã mã thông báo mã bằng bất kỳ thư viện giải mã JWT nào. Ví dụ: sử dụng thư viện JavaScript Auth0 jwt-decode:

var user_profile = jwt_decode(<var>id_token</var>);

// The "sub" field is available on all ID tokens. This value is unique for each
// Google account and can be used to identify the user. (But do not send this
// value to your server; instead, send the whole ID token so its authenticity
// can be verified.)
var user_id = user_profile["sub"];

// These values are available when you request the "profile" and "email" scopes.
var user_email = user_profile["email"];
var email_verified = user_profile["email_verified"];
var user_name = user_profile["name"];
var user_photo_url = user_profile["picture"];
var user_given_name = user_profile["given_name"];
var user_family_name = user_profile["family_name"];
var user_locale = user_profile["locale"];

Thông tin khác

 • Để duy trì trạng thái đăng nhập của người dùng sau thời gian tồn tại của mã thông báo mã nhận dạng, hãy xem phần Làm mới mã truy cập.
 • Nếu bạn cần xác thực bằng một máy chủ phụ trợ, hãy xem bài viết Xác thực bằng máy chủ phụ trợ để biết thông tin về cách xác thực một cách an toàn.