Xác minh thông tin xác thực

Bật tính năng xác thực hai yếu tố bằng thông tin xác thực đã xác minh.
Sử dụng SMS Retriever API để xác minh người dùng qua SMS mà không cần nhập mã xác minh theo cách thủ công.
Xác minh số điện thoại trên web bằng API WebOTP và giúp người dùng bằng mật khẩu một lần nhận được qua SMS.