Ủy quyền

Cho phép ứng dụng sử dụng dữ liệu và API của Google.

Sử dụng OAuth 2.0 và Thư viện ứng dụng của chúng tôi để gọi API Google nhanh chóng và an toàn.

Google hỗ trợ các trường hợp OAuth 2.0 phổ biến, chẳng hạn như các trường hợp cho máy chủ web, phía máy khách, đã cài đặt và các ứng dụng thiết bị đầu vào có giới hạn.

Chuẩn bị ứng dụng xác minh và sẵn sàng để phát hành chính thức.

Tích hợp các dịch vụ và API của bạn với Google, chia sẻ nội dung nghe nhìn và dữ liệu với Trợ lý Google, Home thông minh, YouTube và nhiều nền tảng khác. Sau khi có được sự đồng ý của người dùng, hãy liên kết an toàn một Tài khoản Google với một tài khoản trên nền tảng của bạn bằng các quy trình chuẩn của OAuth 2.0.

Cải thiện quyền riêng tư của người dùng bằng các phạm vi tùy chỉnh, chỉ chia sẻ dữ liệu cần thiết cho một trường hợp sử dụng cụ thể. Tăng niềm tin của người dùng bằng cách thông báo rõ ràng cách Google sử dụng dữ liệu này.