GetGoogleIdOption.Companion

public static class GetGoogleIdOption.Companion


Tóm tắt

Phương thức công khai

static final @NonNull GetGoogleIdOption

Hàm trợ giúp để tạo GetGoogleIdOption từ Gói nhất định.

Phương thức công khai

Tạo Từ

public static final @NonNull GetGoogleIdOption createFrom(@NonNull Bundle data)

Hàm trợ giúp để tạo GetGoogleIdOption từ Gói nhất định.

Các tham số
@NonNull Bundle data

Nhóm chứa tất cả thông tin cần thiết về GetGoogleIdOption.