รหัสภาษา

โปรดทราบว่ารหัสภาษาจะพิจารณาตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

รหัสภาษาที่เรายอมรับ ชื่อภาษาหมายเหตุ
aa อะฟาร์  
ab อับคาเซีย  
af แอฟริกา  
am อัมฮาริก  
ar อาหรับ  
as อัสสัม  
ay ไอมารา  
az อาร์เซอร์ไบจัน  
ba แบชเคียร์  
be เบลารุส  
bg บัลแกเรีย  
bh พิหาร  
bi บิสลามา  
bn เบงกอล  
bo ทิเบต  
br เบร็ตทัน  
ca คาตาลัน, บาเลนเซีย  
co คอร์ซิกา  
cs เช็ก  
cy เวลส์  
da เดนมาร์ก  
de เยอรมัน  
dz ซองคา  
el กรีก สมัยใหม่ (1453-)  
en อังกฤษ  
eo เอสเปอแรนโต  
es สเปน (สเปน)  
et เอสโตเนีย  
eu บาสก์  
fa เปอร์เซีย  
fi ฟินแลนด์  
fj ฟิจิ  
fo แฟโร  
fr ฝรั่งเศส  
fy เวสเทิร์นฟริเซียน  
ga กา  
gd เกลิก เกลิกสก็อตแลนด์  
gl กาลิเซีย  
gn กวารานี  
gu คุชราต  
ha ฮัวซา  
he ฮีบรู  
hi ฮินดู  
hr โครเอเชีย  
hu ฮังการี  
hy อาร์เมเนีย  
ia ภาษาสากล (สมาคม International Auxiliary Language Association)  
id อินโดนีเซีย  
ie ภาษาสากล ตะวันตก  
ik อินูเปียต  
in อินโดนีเซีย เลิกใช้งาน โปรดใช้ "id" แทน
is ไอซ์แลนด์  
it อิตาลี  
iw ฮีบรู  
ja ญี่ปุ่น  
ji ยิดดิช เลิกใช้งาน โปรดใช้ "yi" แทน
jw ชวา เลิกใช้งาน โปรดใช้ "jv" แทน
ka จอร์เจีย  
kk คาซัค  
kl กะลาลลิซุต กรีนแลนด์  
km เขมรตอนกลาง  
kn กันนาดา  
ko เกาหลี  
ks แคชเมียร์  
ku เคิร์ด  
ky คีร์กีซ  
la ละติน  
ln ลิงกาลา  
lo ลาว  
lt ลิทัวเนีย  
lv ลัตเวีย  
mg มาลากาซี  
mi เมารี  
mk มาซีโดเนีย  
ml มาลายาลัม  
mn มองโกเลีย  
mo มอลโดวา  
mr มราฐี  
ms มาเลย์  
mt มอลตา  
my เมียนมาร์  
na นาอูรู  
ne เนปาล  
nl ดัตช์, เฟลมิช  
no นอร์เวย์  
oc ออกซิแทน (หลัง 1500)  
om โอโรโม  
or โอริยา  
pa ปัญจาบ  
pl โปแลนด์  
ps พาชตู  
pt โปรตุเกส  
pt-BR โปรตุเกส (บราซิล)  
pt-PT โปรตุเกส (โปรตุเกส)  
qu เกชัว  
rm โรมานช์  
rn รุนดี  
ro โรมาเนีย, มอลโดวา  
ru รัสเซีย  
rw คินยาร์วันดา  
sa สันสกฤต  
sd สินธี  
sg ซังโก  
sh เซิร์บ-โครแอต  
si สิงหล  
sk สโลวัก  
sl สโลวีเนีย  
sm ซามัว  
sn โชนา  
so โซมาลี  
sq แอลเบเนีย  
sr เซอร์เบีย  
ss สวาติ  
st โซโทใต้  
su ซุนดา  
sv สวีเดน  
sw สวาฮีลี  
ta ทมิฬ  
te เตลูกู  
tg ทาจิก  
th ไทย  
ti ทิกรินยา  
tk เติร์กเมน  
tl ตากาล็อก  
tn ซวานา  
to ตองกา (หมู่เกาะตองกา)  
tr ตุรกี  
ts ซองกา  
tt ตาตาร์  
tw ทไว  
uk ยูเครน  
ur อูรดู  
uz อุซเบก  
vi เวียดนาม  
vo โวลาปุก  
wo วอลอฟ  
xh โคซา  
yi ยิดดิช  
yo โยรูบา  
zh จีน  
zh-CN จีน (ตัวย่อ) cn ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ zh-CN
zh-TW จีน (ดั้งเดิม) hk ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ zh-TW