دامنه های احراز هویت را تنظیم کنید

برای مراحل راه‌اندازی دامنه‌های احراز هویت، به بخش افزودن دامنه در مقاله مرکز راهنمای Postmaster Tools مراجعه کنید.

گام بعدی

برای راه اندازی Postmaster Tools API، به راه اندازی API ادامه دهید.