com.google.gdata.data.youtube
Classes 
AbstractFreeTextExtension
CaptionTrackEntry
CaptionTrackFeed
ChannelEntry
ChannelFeed
CommentEntry
CommentFeed
ComplaintEntry
ComplaintFeed
FavoriteEntry
FavoriteFeed
FeedLinkEntry
FormUploadToken
FriendEntry
FriendFeed
PlaylistEntry
PlaylistFeed
PlaylistLinkEntry
PlaylistLinkFeed
RatingEntry
RatingFeed
SubscriptionEntry
SubscriptionFeed
UserEventEntry
UserEventFeed
UserProfileEntry
UserProfileFeed
VideoEntry
VideoFeed
VideoMessageEntry
VideoMessageFeed
YouTubeMediaContent
YouTubeMediaCredit
YouTubeMediaGroup
YouTubeMediaRating
YouTubeNamespace
YtAboutMe
YtAge
YtAspectRatio
YtBooks
YtCommentRating
YtCompany
YtCountHint
YtDescription
YtDuration
YtFirstName
YtGender
YtHobbies
YtHometown
YtLastName
YtLocation
YtMovies
YtMusic
YtNoEmbed
YtOccupation
YtPlaylistId
YtPlaylistTitle
YtPosition
YtPrivate
YtPublicationState
YtQueryString
YtRacy
YtRecorded
YtRelationship
YtSchool
YtSpam
YtStatistics
YtStatus
YtToken
YtUploaded
YtUsername
YtUserProfileStatistics
YtVideoId
Enums 
SubscriptionEntry.Type
UserEventEntry.Type
YouTubeMediaCredit.Type
YtAspectRatio.Value
YtGender.Value
YtPublicationState.State
YtRelationship.Status
YtStatus.Value