Players: list

Lấy tập hợp người chơi cho người dùng hiện đã được xác thực. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/games/v1/players/me/players/collection

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
collection string Tập hợp người chơi được truy xuất

Các giá trị được chấp nhận là:
 • "connected": (KHÔNG DÙNG NỮA) Truy xuất danh sách người chơi cũng đang chơi trò chơi này theo thứ tự thời gian ngược.
 • "friends_all": Truy xuất danh sách người chơi là bạn bè của người dùng theo thứ tự bảng chữ cái.
 • "playedWith": (KHÔNG DÙNG NỮA) Truy xuất danh sách người chơi mà bạn đã chơi trò chơi nhiều người chơi (theo thời gian thực hoặc theo lượt chơi) gần đây.
 • "played_with": (KHÔNG DÙNG NỮA) Truy xuất danh sách người chơi mà bạn đã chơi trò chơi nhiều người chơi (theo thời gian thực hoặc theo lượt chơi) gần đây.
 • "visible": (KHÔNG DÙNG NỮA: vui lòng sử dụng FRIENDS_ALL) Truy xuất danh sách người chơi trong biểu đồ xã hội của người dùng hiển thị cho trò chơi này.
Tham số truy vấn không bắt buộc
language string Ngôn ngữ ưu tiên để sử dụng cho các chuỗi được phương thức này trả về.
maxResults integer Số tài nguyên người chơi tối đa được trả về trong phản hồi, được dùng để phân trang. Đối với bất kỳ phản hồi nào, số tài nguyên thực tế của người chơi được trả về có thể nhỏ hơn maxResults đã chỉ định. Giá trị được chấp nhận là từ 1 đến 50, bao gồm cả hai giá trị này.
pageToken string Mã thông báo được yêu cầu trước đó trả về.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/games

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
 "kind": "games#playerListResponse",
 "nextPageToken": string,
 "items": [
  players Resource
 ]
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
kind string Xác định duy nhất loại tài nguyên này. Giá trị luôn là chuỗi cố định games#playerListResponse.
nextPageToken string Mã thông báo tương ứng với trang kết quả tiếp theo.
items[] list Người chơi.

Hãy dùng thử!

Hãy dùng API Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.