Leaderboards: list

Liệt kê tất cả siêu dữ liệu của bảng xếp hạng cho ứng dụng của bạn. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/games/v1/leaderboards

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số truy vấn không bắt buộc
language string Ngôn ngữ ưu tiên để sử dụng cho các chuỗi được phương thức này trả về.
maxResults integer Số lượng bảng xếp hạng tối đa cần trả về trong phản hồi. Đối với mọi phản hồi, số lượng bảng xếp hạng thực tế được trả về có thể nhỏ hơn maxResults đã chỉ định. Giá trị được chấp nhận là từ 1 đến 200, bao gồm cả hai giá trị này.
pageToken string Mã thông báo được yêu cầu trước đó trả về.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/games

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
  "kind": "games#leaderboardListResponse",
  "nextPageToken": string,
  "items": [
    leaderboards Resource
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
kind string Xác định duy nhất loại tài nguyên này. Giá trị luôn là chuỗi cố định games#leaderboardListResponse.
nextPageToken string Mã thông báo tương ứng với trang kết quả tiếp theo.
items[] list Bảng xếp hạng.

Hãy dùng thử!

Hãy dùng API Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.