AchievementDefinitions: list

Liệt kê tất cả định nghĩa thành tích cho ứng dụng của bạn. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/games/v1/achievements

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số truy vấn không bắt buộc
language string Ngôn ngữ ưu tiên để sử dụng cho các chuỗi được phương thức này trả về.
maxResults integer Số tài nguyên thành tích tối đa được trả về trong phản hồi, được dùng để phân trang. Đối với mọi phản hồi, số lượng tài nguyên thành tích thực tế được trả về có thể nhỏ hơn maxResults đã chỉ định. Giá trị được chấp nhận là từ 1 đến 200, bao gồm cả hai giá trị này.
pageToken string Mã thông báo được yêu cầu trước đó trả về.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/games

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
 "kind": "games#achievementDefinitionsListResponse",
 "nextPageToken": string,
 "items": [
  {
   "kind": "games#achievementDefinition",
   "id": string,
   "name": string,
   "description": string,
   "achievementType": string,
   "totalSteps": integer,
   "formattedTotalSteps": string,
   "revealedIconUrl": string,
   "isRevealedIconUrlDefault": boolean,
   "unlockedIconUrl": string,
   "isUnlockedIconUrlDefault": boolean,
   "initialState": string,
   "experiencePoints": long
  }
 ]
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
kind string Xác định duy nhất loại tài nguyên này. Giá trị luôn là chuỗi cố định games#achievementDefinitionsListResponse.
nextPageToken string Mã thông báo tương ứng với trang kết quả tiếp theo.
items[] list Các định nghĩa về thành tích.
items[].kind string Xác định duy nhất loại tài nguyên này. Giá trị luôn là chuỗi cố định games#achievementDefinition.
items[].id string Mã thành tích.
items[].name string Tên của thành tích.
items[].description string Thông tin mô tả thành tích.
items[].achievementType string Loại thành tích.
Các giá trị có thể là:
 • "STANDARD" - Thành tích bị khóa hoặc mở khóa.
 • "INCREMENTAL" - Thành tích tăng dần.


Các giá trị được chấp nhận là:
 • "INCREMENTAL"
 • "STANDARD"
items[].totalSteps integer Tổng số bước để đạt được thành tích tăng dần.
items[].formattedTotalSteps string Tổng số bước của một thành tích tăng dần dưới dạng một chuỗi.
items[].revealedIconUrl string URL hình ảnh cho biểu tượng thành tích đã hiển thị.
items[].isRevealedIconUrlDefault boolean Cho biết liệu hình ảnh biểu tượng được tiết lộ có phải là hình ảnh mặc định hay không, hoặc do trò chơi cung cấp.
items[].unlockedIconUrl string URL hình ảnh cho biểu tượng thành tích đã mở khóa.
items[].isUnlockedIconUrlDefault boolean Cho biết liệu hình ảnh biểu tượng đã mở khoá được trả về là hình ảnh mặc định hay là do trò chơi cung cấp.
items[].initialState string Trạng thái ban đầu của thành tích.
Các giá trị có thể là:
 • "HIDDEN" - Thành tích bị ẩn.
 • "REVEALED" - Thành tích được tiết lộ.
 • "UNLOCKED" - Đã mở khóa thành tích.


Các giá trị được chấp nhận là:
 • "HIDDEN"
 • "REVEALED"
 • "UNLOCKED"
items[].experiencePoints long Bạn sẽ kiếm được điểm kinh nghiệm khi đạt được thành tích này.

Hãy dùng thử!

Hãy dùng API Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.