Achievements: resetAll

Yêu cầu uỷ quyền

Đặt lại tất cả thành tích cho người chơi hiện được xác thực cho ứng dụng của bạn. Chỉ những tài khoản người chơi thử nghiệm trong danh sách cho phép của ứng dụng mới có thể truy cập vào phương thức này.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/games/v1management/achievements/reset

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép nếu có phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và cấp phép).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/games

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
 "kind": "gamesManagement#achievementResetAllResponse",
 "results": [
  {
   "kind": "gamesManagement#achievementResetResponse",
   "definitionId": string,
   "updateOccurred": boolean,
   "currentState": string
  }
 ]
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
kind string Xác định duy nhất loại tài nguyên này. Giá trị luôn là chuỗi cố định gamesManagement#achievementResetAllResponse.
results[] list Kết quả đặt lại thành tích.
results[].kind string Xác định duy nhất loại tài nguyên này. Giá trị luôn là chuỗi cố định gamesManagement#achievementResetResponse.
results[].definitionId string Mã của một thành tích mà trạng thái người chơi đã được cập nhật.
results[].updateOccurred boolean Gắn cờ để cho biết liệu nội dung cập nhật được yêu cầu có thực sự xảy ra hay không.
results[].currentState string Trạng thái hiện tại của thành tích. Đây cũng là trạng thái ban đầu của thành tích.
Các giá trị có thể là:
 • "HIDDEN" – Thành tích bị ẩn.
 • "REVEALED" - Thành tích được tiết lộ.
 • "UNLOCKED" - Đã mở khóa thành tích.