gpg::VideoManager::IsCaptureAvailableResponse

#include <video_manager.h>

Duy trì xem có chế độ chụp (được chỉ định trong IsCaptureAvailable) hay không, cùng với trạng thái phản hồi.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

is_capture_available
bool
Liệu có chế độ chụp (được chỉ định trong IsCaptureAvailable) hay không.
status
Có thể là một trong các giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.

Thuộc tính công khai

is_capture_available

bool gpg::VideoManager::IsCaptureAvailableResponse::is_capture_available

Liệu có chế độ chụp (được chỉ định trong IsCaptureAvailable) hay không.

trạng thái

ResponseStatus gpg::VideoManager::IsCaptureAvailableResponse::status

Có thể là một trong các giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.