gpg::SnapshotManager::SnapshotSelectUIResponse

#include <snapshot_manager.h>

DataResponseStatus cho toán tử ShowSelectUIOperation.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

data
SnapshotMetadata cho câu trả lời này.
status
ResponseStatus của thao tác đã tạo ra Response này.

Thuộc tính công khai

data

SnapshotMetadata gpg::SnapshotManager::SnapshotSelectUIResponse::data

SnapshotMetadata cho câu trả lời này.

Valid() chỉ trả về giá trị true nếu IsSuccess(status) trả về giá trị true và một ảnh chụp nhanh hiện có đã được chọn.

trạng thái

UIStatus gpg::SnapshotManager::SnapshotSelectUIResponse::status

ResponseStatus của thao tác đã tạo ra Response này.