gpg::SnapshotManager::FetchAllResponse

#include <snapshot_manager.h>

Lưu giữ tất cả dữ liệu cho tất cả các ảnh chụp nhanh cùng với trạng thái phản hồi.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

data
std::vector< SnapshotMetadata >
Vectơ chứa siêu dữ liệu cho tất cả các ảnh chụp nhanh liên kết với ứng dụng.
status
Có thể là một trong các giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.

Thuộc tính công khai

data

std::vector< SnapshotMetadata > gpg::SnapshotManager::FetchAllResponse::data

Vectơ chứa siêu dữ liệu cho tất cả các ảnh chụp nhanh liên kết với ứng dụng.

trạng thái

ResponseStatus gpg::SnapshotManager::FetchAllResponse::status

Có thể là một trong các giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.

Nếu phản hồi không thành công, vectơ dữ liệu của FetchAllResponse sẽ trống.