gpg::SnapshotManager::CommitResponse

#include <snapshot_manager.h>

Lưu giữ dữ liệu cho ảnh chụp nhanh đã cập nhật, cùng với trạng thái phản hồi.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

data
Đối tượng SnapshotMetadata.
status
Có thể là một trong các giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.

Thuộc tính công khai

data

SnapshotMetadata gpg::SnapshotManager::CommitResponse::data

Đối tượng SnapshotMetadata.

trạng thái

ResponseStatus gpg::SnapshotManager::CommitResponse::status

Có thể là một trong các giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.

Nếu phản hồi không thành công, thì dữ liệu của CommitResponse sẽ trống.