Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

gpg::PlayerManager::FetchListResponse

#include <player_manager.h>

Một phản hồi chứa một vectơ của người chơi.

Tóm tắt

Nếu !IsSuccess(status) thì vectơ sẽ trống.

Thuộc tính công khai

data
std::vector< Player >
status

Thuộc tính công khai

data

std::vector< Player > gpg::PlayerManager::FetchListResponse::data

trạng thái

ResponseStatus gpg::PlayerManager::FetchListResponse::status