gpg::LeaderboardManager::FetchScorePageResponse

#include <leaderboard_manager.h>

Trả về trạng thái phản hồi và dữ liệu từ trang điểm số đã truy cập.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

data
status
Có thể là một trong các giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.

Thuộc tính công khai

data

ScorePage gpg::LeaderboardManager::FetchScorePageResponse::data

trạng thái

ResponseStatus gpg::LeaderboardManager::FetchScorePageResponse::status

Có thể là một trong các giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.