gpg::ConnectionRequest

#include <nearby_connection_types.h>

Yêu cầu thiết lập kết nối.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

payload
std::vector< uint8_t >
Tin nhắn tuỳ chỉnh được gửi cùng yêu cầu kết nối.
remote_endpoint_id
std::string
Mã của điểm cuối từ xa đang yêu cầu kết nối.
remote_endpoint_name
std::string
Tên của thực thể đang yêu cầu kết nối.

Thuộc tính công khai

payload

std::vector< uint8_t > gpg::ConnectionRequest::payload

Tin nhắn tuỳ chỉnh được gửi cùng yêu cầu kết nối.

remote_endpoint_id

std::string gpg::ConnectionRequest::remote_endpoint_id

Mã của điểm cuối từ xa đang yêu cầu kết nối.

remote_endpoint_name

std::string gpg::ConnectionRequest::remote_endpoint_name

Tên của thực thể đang yêu cầu kết nối.